Lovgrundlag 
I henhold til Rottebekendtgørelsen skal kommunen foretage en effektiv bekæmpelse af rotter (Rattus norvegicus og Rattus rattus). Bekæmpelsen skal foregå i overensstemmelse med Miljø- og Fødevareministeriets udarbejdede retningslinjer.Der skal i følge Rottebekendtgørelsen udarbejdes en rottehandleplan, der som minimum skal indeholde følgende:

 • Optimering af den digitale løsning

 • Beskrivelse af de tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen

 • De målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen

 • Konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål

I handleplanen skal særlige indsatsområder vedrørende forebyggelse og bekæmpelse beskrives på: 

 • Ejendomme i landzone

 • Ejendomme i byzone, sommerhusområder og kolonihaveområder

 • Fødevarevirksomheder, kloakker og stikledninger (herunder også anvendelse af kloakgiftblokke og rottespærrer)

 • Private sikringsordninger og privat bekæmpelse

 • Kommunale genbrugsstationer

 • Lossepladser og deponier

 • Vildtfoderpladser

Der er tidsfrister for gennemførelse af etableringen af rottespærrer på skoler, plejehjem og daginstitutioner. Øvrige tiltag i handleplanen har ingen tidsfrister.Rottebekæmpelse må kun udføres af autoriseret personale enten ved kommunens eget personale eller ved kontrakt om bekæmpelse med autoriseret person/firma.Ved bekæmpelse med kemiske midler som biocider (antikoagulanter) skal Miljø- og Fødevareministeriets resistensstrategi følges. Dette gøres ved at anvende det svageste aktivstof først, dvs. coumatetralyl. Er der resistens mod coumatetralyl skal bromadiolon anvendes.Ansvaret for rottebekæmpelse på overfladen ligger hos Ringsted Kommune, mens Ringsted Forsyning A/S foretager bekæmpelse og forebyggelse i den offentlige del af kloakkerne. Ved offentlige kloakker forstås alle hovedkloakker på offentlige arealer, tinglyst som offentlige ledninger eller anlæg på privat grund samt stikledninger frem til og med skelbrønd eller frem til 1. afgrening på privat grund.