Sektorplaner

Sektorplaner

Mere regn og varme - klimatilpasning

Arbejdet med DK2020 har ikke kun fokus på hvordan Ringsted Kommune kan mindske sit CO2 udslip, men også hvordan kommunen vil gøre sig robust overfor de ændringer i klimaet som forventes frem til og med 2050.

I den sammenhæng har Ringsted Kommune vurderet på konsekvenserne ved øget nedbør og øget temperatur ændringer. Til dette arbejde er især benyttet data fra DMI's klimaatlas, samt kommunens egen oversvømmelseskortlægning.

DMI's Klimaatlas basere sig på nogle forventede udledninger af CO2, som blev fremlagt i IPCC's klimarapport nr. 5(link). Scenarie RCP 4,5  er et mellem niveau, mens RCP 8,5 er et udtryk for et højt udlednings niveau af CO2. Ifølge DMI's anbefalinger, bør man ved planlægning frem til 2050 benytte sig af scenariet kaldet RCP 4,5. Dette er derfor anvendt i denne DK2020 plan.(Er vi sikre på det? -ELFU)

Overordnet set er de største problemer i Ringsted Kommune frem til 2050 fortsat oversvømmelsesproblematikker fra især ekstrem regn og stigende grundvand, en udfordring som Ringsted Kommune har haft fokus på siden 2010. Der vil dog i fremtiden også forventeligt komme ændringer i form af temperatur stigninger med flere hedebølger og længere tørkeperioder til følge.

Indsatser i forhold til at gøre Ringsted Kommune klimarobust er derfor opdelt i to hoved indsatsområder:

  • Vand - regn, grundvand, åer og søer
  • Varme - hede, tørke og vind

 

Vejret bliver mere ekstremt i fremtiden, vi får skybrud med meget vand og perioder med tørke. 

For at vi kan håndtere det laver Ringsted Forsyning og Ringsted Kommune sammen planer for klimatilpasning udfra hvor vi har størst risiko. 

Seperatkloakering, bassiner til opsamling og områder til oversvømmelse er redskaber her.