Varme - hedebølge, tørke og vind

Temperaturen forventes at stige med ca. 1,5 grad i 2050 set i forhold til perioden 1981-2010. 1,5 grads stigning er ved et mellemniveau for udledning af CO2 også kaldet RCP 4,5. Ved højt niveau af CO2 (RCP 8,5) vil temperaturen stige med 2 grader i 2050. Denne forventede stigning i Ringsted Kommune følger landsgennemsnittet.

Temperatur stigningen vil være størst i efteråret. Med denne temperatur stigning kommer på den positive side en forlænget vækst sæson, mens der på den negative side forventes flere hedebølger og længere tørke perioder.

Vækstsæsonen forventes

Hedebølge

Varme- og hedebølger har været bredt udbredt i sommerperioden i de midt og sydlige europæiske lande i gennem flere år. Som konsekvens af hedebølgerne er registreret en høj dødelighed blandt især ældre og svage befolkningsgrupper. Desuden har flere studier peget på øget mentale problemer i forbindelse med hedebølger, med flere trafikuheld og en lavere arbejdsproduktivitet til følge.

Hedebølger er primært et problem i tætte byer med meget lidt vegetation. Der tales i den sammenhæng om varmeø effekten. Hedebølge problemer kan i høj grad løses ved at tilføre grønne områder i tætte byområder, f.eks. som parker, vejtræer og plantekummer, men også grønne tage og grønne vægge kan bidrage positivt. Andre mulige tiltag kan være at bruge lyse byggematerialer ved byggeri, og på større flader som, veje, fortove og pladser. Desuden kan åbne vandmiljøer i byen, som springvand og genåbning af lukkede vandløbsstrækninger der løber gennem byen, bidrage til at køle omgivelserne ved fordampning. Springvand kan dog være en yderligere belastning på vandressourcen, og skal derfor overvejes nøje som kølingselement.

I Ringsted kommune forventes mængden af hedebølge dage at stige fra….

Største problemer med hedebølge i Ringsted Kommune, vil være at finde i tæt bebyggede områder som selve Ringsted by og Benløse by.

Tørke

 

Vind

I forhold til vind forventes der en mindre fald i den gennemsnitlige vind styrke, mens ekstrem vinde – storme - på nuværende tidspunkt er for svære at afklare ændringer ved. Umiddelbart vil risikoen, og intensiteten forblive uændret indtil århundrede skiftet.

Målsætning/indsatser: