Ikke teknisk resumé

Nedestående er det ikke-tekniske resume af miljøvurderingen af handleplan for klimatilpasning. Den samlede miljøvurdering er udarbejdet Cowi.

Ringsted Kommunes handleplan for klimatilpasning beskriver de konkrete indsatser, som Ringsted Kommune vil prioritere at tage fat på i de kommende år. I kommuneplanen er der fastlagt overordnede mål og rammer for klimatilpasning. Med klimahandleplanen ønsker kommunen at sikre udsatte, allerede bebyggede områder og øvrige anlæg og områder med samfundsværdier og samfundsfunktioner for Ringsted Kommune.

Handleplanen er blevet miljøvurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Med miljøvurderingen er det hensigten, at eventuelle uhensigtsmæssige miljøpåvirkninger identificeres og evt. afværges. Første trin i processen var, at afgrænse hvilke miljøfaktorer, der kan blive påvirket som følge af klimahandleplanen. Afgrænsningen omfatter:

  • Natur og biologisk mangfoldighed
  • Vand
  • Arealanvendelse
  • Midlertidige og kumulative effekter

Miljøvurdering

Klimahandleplanen indeholder 31 indsatsområder, men det er kun de 4 heraf, der har givet anledning til konkret vurdering af tiltagenes miljøkonsekvenser. De væsentligste indvirkninger på miljøet, der er identificeret i forhold til ovenstående miljøfaktorer, er nedenfor beskrevet i forhold til klimahandleplanens indsatsområder; Benløse Bypark, Benløse idrætsanlæg, Roskildevej og Kværkeby Bæk.

Benløse Bypark

Ved Benløse Bypark indebærer initiativet håndtering af tag- og overfladevand, samt afledning gennem åben grøft/vandløb.

Det vurderes, at etablering anlæg til klimatilpasningstiltag i området ved Benløse Bypark, kan foregå uden at få væsentlige påvirkninger på miljøet. Anlæggene skal desuden udformes, så de også tilgodeser rekreative interesser. Anlæg som eksempelvis grøfter og vandhuller kan med fordel udformes med afsæt i karakteren af de omgivende arealer.

Benløse idrætsanlæg

Planen giver mulighed for, at der kan etableres en rekreativ multibane, der samtidig kan hjælpe til at forsinke regnvand ved større regnvejrshændelser.

Der vurderes ikke at være væsentlige miljømæssige konsekvenser ved anlægget. Anlægget kan planlægges og udformes, så det indpasses til omgivelserne i forhold til placering ogmaterialer, men derudover vurderes der ikke at være relevante afværgeforanstaltninger.

Roskildevej

Langs Roskildevej kan der etableres en vandvej til afledning af tag- og overfladevand. På baggrund af det nuværende kendskab til anlæggets placering og udformning vurderes anlægget ikke at have væsentlige konsekvenser for miljøet.

Det bør dog sikres, at vandmiljøet i nærområdet ikke belastes af tilledning af vand og at målsætningen for det beskyttede vandløb (Kværkeby Bæk) fortsat kan opnås. En vandvej i det bymæssige område kan, afhængig af den eksakte udformning, medvirke til at gøre området grønnere og vandvejen kan fremstå som et element, der højner den rekreative oplevelse.

Kværkeby Bæk

Ved Kværkeby Bæk indebærer initiativet, at der kan anlægges vådområde eller lavvandede enge i et nærliggende område og at der etableres separatkloakering.

Samlet vurderes separatkloakeringen og anlæg af vådområderne ikke at have en væsentligt negativ konsekvens på miljøet. Ved etablering af vådområderne skal det sikres, at eksisterende vandhuller og søer ikke påvirkes ved vandstandsændringer eller ved tilløb af regnvand fra vådområder. Det skal sikres, at der ikke sker forurening af vådområderne fra arealer med forurenet jord. Der skal samtidig tages forholdsregler ved etablering, således at eventuelle jordbundne fortidsminder sikres og bevares.

Midlertidige og kumulative effekter

Handleplanen for klimatilpasning indebærer en række positive miljøeffekter, både i kraft af anlæggenes direkte virkning ved oversvømmelse og i kraft af anlæggenes afledte virkning i forhold til natur, vandmiljø og sikring af materielle goder.

0-alternativet

Såfremt forslaget til handleplan for klimatilpasning 2013 ikke vedtages, vil de ovenfor beskrevne miljøpåvirkninger ikke være relevante. Det vil samtidig betyde, at mange af planens positive miljøeffekter ikke gennemføres og at oversvømmelser ved tilfælde med ekstremregn kan medføre yderligere materiel skade og nogle steder udgøre en sundhedsmæssig risiko.

Overvågning

Overvågning anbefales i forhold til at sikre vandkvaliteten i de eksisterende vandområder (søer, åer, vådområder), der ligger i tilknytning, nedstrøms eller i nærheden af de områder, hvor der vil blive iværksat klimatilpasningsinitiativer.

Det er desuden indtænkt, at handleplanen for klimatilpasning skal revideres årligt eller efter behov, hvor der også skal tages stilling til hvilke områder, der skal prioriteres i forhold til nye klimatilpasningstiltag.