Igangværende indsatser

Roskildevej


Roskildevej er beliggende nord for selve Ringsted by i Benløse. Området omkring Roskildevej består primært af en-familie huse med punktvis detailhandel og erhverv. Der ligger en SFO ud til Roskildevej, og i tæt tilknytning til denne SFO lægger Byskovskolen, samt nogle boldbaner.

Roskildevej er en gammel amtsvej, med en del gennemkørende trafik. Den er meget bred med tilhørende cykelsti, p-areal og fortov i begge sider af vejen. Hastighedsbegrænsningen på vejen er 60 km/t. Der forefindes to gangtunneller på vejen til de bløde trafikanter, disse bruges sjældent og er i en dårlig forfatning. Terrænet på Roskildevej er overvejende fladt fra Holbækvej og ca. 1,5 km frem mod Præstevej, hvorefter det stiger med ca. 6 m.

Der har været episoder med kælderoversvømmelser, hvor Holbækvej møder Roskildevej, og risikokortlægningen påviser at der flere steder langs vejen er risiko for oversvømmelse af bygninger i tilfælde af ekstrem regn. Området er hovedsageligt fælleskloakeret, men tillæg 18 til Ringsted kommunes spildevandsplan, fastsætter at området skal separatkloakeres i perioden 2017-2032.

Befolkningstætheden er lav, men der forefindes en lokal værdi i form af SFO’en, hvis funktion har betydning for mange borgere i området.

I december 2015 er det politisk vedtaget at igangsætte et klimatilpasningsprojekt på Roskildevej. Samtidig blev det vedtaget at hæve serviceniveauet til håndtering af regnvand fra den sædvanlige 5 år-hændelse til en 50 år-hændelse uden skader på bygninger.

Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning er i fællesskab gået ind i projektet som omhandler både klimatilpasning til en 50 årshændelse, separatkloakering, byforskønnelse og trafiksanering. På denne måde skabes synergi mellem spildevandsplanen, klimatilpasningsplanen og lokalplanen for området.

Den endelige udformning kendes endnu ikke, men regnvandshåndteringen forventes at blive en kombination af regnvandsbede og underjordisk forsinkelse. Regnvandsbedene forventes tillige at medvirke til at give vejen et grønt udtryk, samt at indsnævre vejbanen og dermed nedbringe hastigheden på vejen. Projektet er under projektering med assistance fra MOE og Møller og Grønborg. Den forventede anlægsperiode er fra sommeren 2021-2024.

Ringsted kommune og Ringsted Forsyning har indgået en kontrakt vedrørende klimatilpasning af Roskildevej i Benløse, som fastlægger ansvar og finasiering af projektets regnvandshåndterende dele.

Aftalen er lavet på baggrund af gældende regler for medfinansiering jf. Medfinansieringsbekendtgørelsen. Aftalen er indgået før 1. januar 2016 og er derfor 100 % finansieret af forsyningsselskabet, for hvad angår de håndtering af regnvand fra tag- og overflade. De samlede anlægsomkostninger til regnvandshåndteringen er beregnet til at koste ca. 27 mio. kr. at gennemfører.

Som projektejer afholde og finansiere Ringsted Kommune alle anlægsudgifter til klimatilpasningsprojektet, hvorefter Ringsted Forsyning tilbagebetaler over en periode på 25 år.

I august 2016 er der afholdt borgermøde omkring projektet på Roskildevej, hvor borgerne havde mulighed for at komme med input og ønsker til Roskildevejs udformning. Opsamling herfra kan findes på Ringsted Kommunes hjemmeside.  Det forventes at der senere i processen vil blive afholdt borgermøde af mere informerende karakter.

 

Sjællandsgade, Fynsgade og Stationsområdet - Stationsområdeprojektet


Sjællandsgade, Fynsgade med sidegader samt stationsområdet er beliggende i Ringsted bymidte. Området består primært af etageboliger, med sporadisk erhverv i stueplan. Selve stationsområdet anvendes til offentlige formål som jernbane station, rutebilstation og p-plads. Stationsbygningen er bevaringsværdig og den nuværende fremtræden må ikke ændres ifølge kommuneplanen.

Terrænet hælder kraftigt fra den nordlige ende af Sjællandsgade ned til stationsområdet, hvor terrænet flader lidt ud. Fra Stationsområdet er der igen et stort terræn fald over Dagmarskolens areal og parken ved Korsevænget ned til Ringsted Å, som er recipient til vandoplandet.

Området er hovedsageligt fælleskloakeret, men tillæg 20 til Ringsted kommunes spildevandsplan, fastsætter at området skal separatkloakeres i perioden 2019-2024.

Risikokortlægningen påviser at området er i risiko for oversvømmelse af især banelegemet i tilfælde af et skybrud, samtidig er der materielle værdier og ikke mindst en væsentlig lokalværdi i form af selve banelegemet, hvis funktion har betydning for mange borgere ikke kun i Ringsted men også uden for kommunegrænsen.

Derfor vedtog Byrådet i december 2015 at igangsætte et klimatilpasningsprojekt for Sjællandsgade og stationsforpladsen, samt i april 2017 at igangsætte et klimatilpasningsprojekt for Fynsgade og stationsområdet. Dette for at skabe synergi med Ringsted Forsynings forestående separatkloakering i området. I samme ombæring er vedtaget at hæve serviceniveauet i begge projekter til at håndtere regnvand op til en 100 års hændelse uden skader på bygninger.

De to projekter er senere hen lagt sammen til et fælles projekt, da de er gensidigt afhængige af hinanden.

Regnvands løsningen og udformningen af projektet er endnu ikke fastlagt, men vil bero på at lede og forsinke regnvandet væk fra områder hvor regnvandet forsager stor skade på værdier til områder der bedre kan tåle at der står regn i længere perioder. I det indgår overvejelser om bl.a. brug af arealer langs vejene til regnvandsbede og forsinkelsesbassin i parken ved Korsevænget.

Samtidig med klimatilpasning skal Ringsted Forsyning A/S foretage separat kloakering i området samt visse steder renovere fjernvarmeledninger og vandforsyningsledninger. På denne måde skaber projektet synergi mellem klimatilpasningsplanen, spildevandsplanen og Ringsted Forsynings øvrige anlægsaktiviteter.

Projektet er under projektering med assistance fra Envidan, Schønherr og Via Trafik. Den forventede anlægsperiode er fra 2021-2024.

Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning har indgået en indbyrdes kontrakt vedrørende klimatilpasning af Sjællandsgade og stationsforpladsen, samt Fynsgade og Stationsområdet, som fastlægger ansvar og finasiering af projektets regnvandshåndterende dele.

Aftalerne er lavet på baggrund af gældende regler for medfinansiering jf. Medfinansieringsbekendtgørelsen. Aftalerne er indgået før 1. januar 2016 og er derfor 100 % finansieret af forsyningsselskabet, for hvad angår håndtering af regnvand fra tag- og overflade. De samlede anlægsomkostninger til regnvandshåndteringen er beregnet til at koste samlet 68 mio. kr. at gennemfører.

Som projektejer afholde og finansiere Ringsted Kommune alle anlægsudgifter til klimatilpasningsprojektet, hvorefter Ringsted Forsyning tilbagebetaler over en periode på 25 år.

Der er endnu ikke foretaget nogen større borgerinddragende eller -informerende indsatser i projektet, men der forventes at komme nogle senere hen i processen. Der har dog været dialog med DSB, BaneDK og MOVIA, som forventes at blive vigtige aktører i projektet.