Risikoområder

Byrådets visioner og mål for klimatilpasning i kommuneplanen sætter fokus på, at regn skal være et aktiv i Ringsted Kommune. Der skal være synergi mellem helhedsorienteret vandplanlægning og en bæredygtig håndtering af overfladevand i byerne (bolig- og erhvervsområder) og i det åbne land, samt skabe en rigere natur og flere rekreative miljøer til glæde og gavn for alle.

Visionerne og målene er omsat til handlinger og tiltag i denne klimatilpasningsplan. Planen fastlægger, hvilke risikoområder der skal findes løsninger for og i hvilken rækkefølge indsatserne gennemføres i de kommende år. Ringsted Kommune kan ikke løse alle problemer med oversvømmelse i kommunen. Det vil heller ikke være økonomisk rentabelt at sikre alle steder fuldstændigt mod oversvømmelse. Kortlægningen har vist, hvor skaderne potentielt er så store ved en enkelt oversvømmelse, at det er billigere at investere i en klimatilpasningsløsning, i stedet for at udbedre skaderne. Der er behov for en lang række initiativer og aktiviteter inden for anlæg, renovering, byomdannelse, planlægning, drift, myndighedsbehandling mv. Herunder også initiativer for Ringsted Forsyning og private aktører. Risikoområderne fremgår af tabellerne nedenfor.  

2 stk. Figur/tabel

Indsatserne er uddybet i handleplanskemaet for Ringsted By samt handleplanskemaet for landzone- og byzonebyerne. 

Handlingsplanen vil blive benyttet, som styringsværktøj for Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning. Planen er dynamisk og revideres løbende.

Handleplanen er det bedste bud på handlinger ud fra den viden, som er opnået nu om klimascenarier og udfordringer i Ringsted Kommune.

Indsatserne vil løbende blive opdateret i takt med at der kommer ny viden, og som følge af de erfaringer der opnås, ved gennemførelse af klimatilpasningsprojekter i Ringsted Kommune. Nogle gange vil klimatilpasningsprojekterne bestå af indsatser uden for de geografiske afgrænsede risikoområder og andre gange vil projekterne virkeliggøres i risikoområderne.  

Planen afspejler også, at der kan være behov for at indsamle mere viden forud for investering i klimatilpasningsprojekter i nogle risikoområder, og der tages højde for det økonomiske råderum, som findes i kommunen og forsyningen.