Finansiering

Realiseringen af initiativerne i denne klimatilpasningsplan og de fysiske klimatilpasningsprojekter, er betinget af at der kan findes en finansieringsmodel.

Samtidig med kravet om klimatilpasningsplaner, kom Staten med en række lovgivningsmæssige ændringer der gør det muligt for Spildevandsforsyningsselskaber at medvirke til klimatilpasningen. Det betyder, at mange af de indsatser der foretages i byerne finansieres af Ringsted Forsyning, som indhenter pengene via takstforhøjelser på spildevand.

Medfinansieringsbekendtgørelsen har åbnet mulighed for at Forsyningen, Kommune og private lodsejere, kan indgå i et samarbejde om finansiering af klimatilpasningsprojekter. Når medfinansieringsbekendtgørelsen tages i anvendelse, skal der indgås en aftale om en fordeling af udgifter til anlæg, drift og vedligeholdelse mellem aftalens parter. Forsyningen kan kun påtage sig udgifter, der vedrører håndteringen af tag- og overfladevand, mens øvrige udgifter skal dækkes af aftalens øvrige parter.

Der skal foretages en vurdering af omkostningseffektiviteten for en traditionel kloakløsning og en alternativ løsning, hvor tag- og overfladevandet håndteres på overfladen, hvis der ønskes brug af rammerne inden for medfinansieringsbekendtgørelsen.

Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning benytter sig af mulighederne i medfinansieringsbekendtgørelsen, men søger også andre alternativer til finansiering af klimatilpasningsprojekter. F.eks. gennem offentlige tilskudsordninger og fundraising i private fonde.