Kommunikation og fælles ansvar

Denne klimatilpasningsplan indeholder en beskrivelse og prioritering af indsatser i de udpegede risikoområder i Ringsted Kommune. Samtidig indeholder planen også nogle generelle forslag til fysiske indsatser i Ringsted Kommune. 

Prioriteringen af hvornår der iværksættes et konkret projekt i et specifikt område inddeles i snarest, plan-, perspektivperiode. Denne prioritering kan forskubbes i takt med at kommunen udvikles og både, kommunale, private og forsyningstekniske projekter igangsættes.

Det er vigtigt, at borgerne i Ringsted Kommune får et indblik i det overordnede risikobillede. Herunder hvilke risikoområder der er udpeget, prioriteringen af risikoområderne og kommende indsatser. Derfor har Byrådet valgt, at klimatilpasning skal være indarbejdet i kommuneplanen, fordi de ønsker en bred og åben debat om klimatilpasning, som allerede indgår i Ringsted Kommunes kommuneplanarbejde.

Samtidig vil Ringsted Kommune indgå i en dialog med diverse samarbejdspartnere, aktører, regionen og andre kommuner, hvor det giver øget værdi at se på klimatilpasningen i bredere perspektiv.

Ved realiseringen af større konkrete klimatilpasningsprojekter, samt ved f.eks. gennemførelse af andre tiltag som klimalokalplaner mv., vil der være fokus på at inddrage offentligheden, lokalråd, borgere og interessenter i en god og ordentlig proces eksempelvis på workshops og ved traditionelle borgermøder. Dette vil ske for at få input ved tilrettelæggelsen af en klimatilpasningsindsats for at afhjælpe oversvømmelser i risikoområderne.

Målet er at opnå en synergieffekt i klimatilpasningsprojekter, der både kan håndtere oversvømmelser og f.eks. skabe mere natur eller øge mulighederne for rekreative oplevelser i Ringsted Kommune. Det kan f.eks. være ved at omdanne oversvømmelsestruede arealer til ny natur eller rekreative områder. Eller ved at lade naturlige lavninger eller skaterbaner i byerne fungere som magasiner for vand, der kan bruges i tørre perioder. Muligheder er der mange af og løsningerne kan være kreative og mangfoldige.

Klimatilpasning handler om at sikre at vi ikke oplever skadevoldende oversvømmelser selvom klimaet ændrer sig og vi alle er klar over, hvilke forventninger vi kan have til Ringsted Kommune, Ringsted Forsyning og Beredskabet - og hvor vi selv skal handle for at sikre egne værdier.

Men Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning, kan ikke løse denne opgave alene. Der er behov for at få andre aktører på banen, for at få så mange perspektiver og løsninger frem, når klimatilpasningsløsningerne skal gennemføres i virkeligheden. Både borgere, erhvervslivet, videns- og interesseorganisationer, idrætsforeninger og boligselskaber, har lokal viden og indfaldsvinkler til løsninger, som er værdifulde at få inddraget i de fælles klimatilpasningsløsninger.

Nogle gange vil de fælles klimatilpasningsløsninger skulle realiseres på den jord, som kommune eller forsyning ejer. Andre gange kan det ske, at klimatilpasningsprojekterne skal realiseres på privat jord. I det sidste tilfælde vil der være en tæt dialog med de berørte grundejere i detailplanlægningen af klimatilpasningsløsningerne.

Som udgangspunkt skal der skabes klimatilpasningsløsninger i de risikoområder, der er udpeget i handlingsplanen, men i nogle tilfælde vil løsningerne skulle etableres i andre områder, for at kunne afhjælpe oversvømmelsesproblemer i risikoområderne.

Kommune og forsyning har ansvaret for de fælles klimatilpasningsløsninger, mens de private grundejere, har ansvaret for at klimatilpasse og sikre deres egen ejendom mod klimaændringer.

Hvad enten der skal skabes fælles løsninger eller løsninger på egen grund, er der inspiration at hente på klimatilpasning.dk, hvor man kan læse om hvordan man forebygge skader på bygninger og ejendom.