Planlægning

Klimatilpasningsindsatsen i Ringsted Kommune består ikke udelukkende af fysiske indsatser, men en palet af planlægning, indsatser, aktiviteter og beslutninger, som tilsammen gør det muligt at forberede kommunen på de kommende klimaændringer på længere sigt.

Klimatilpasning indgår som tema i kommuneplanen for Ringsted Kommune. Både kommuneplanen og klimatilpasningsplanen må ikke være i strid med andre planer, som f.eks. de statslige vand- og naturplaner og risikostyringsplaner.

Kommunens sektorplaner og den bagvedliggende lovgivning er vigtige virkemidler til realiseringen af klimatilpasningsplanen og den tilhørende handlingsplan. Derfor skal initiativerne i handlingsplanen tænkes sammen med både vandplaner, naturplaner, spildevandsplan, vandforsyningsplan og beredskabsplan, samt infrastrukturplaner på vejområdet i Ringsted Kommune.

Hvordan laver man en plan for klimatilpasning og finder løsninger på problemer, som man ikke kender den nøjagtige størrelse af?

Man kortlægger, regner på forskellige scenarier, indregner usikkerheder og opstiller modeller, men først og fremmest finder man løsninger der er robuste. Det vil sige løsninger, som let kan udvides og løsninger der er omkostningseffektive i forhold til traditionelle kloakløsninger. Løsninger der skaber værdi for samfundet, fordi de udover at forsinke regnvand, kan udnyttes rekreativt eller er med til at forbedre naturværdien i et område.

Det kræver langsigtet planlægning og samarbejde på tværs at finde de helhedsorienterede løsninger der skal til. Håndtering af ekstremregn og klimatilpasning er ikke kun en opgave for Ringsted Kommune eller Ringsted Forsyning. Selvom visionen, målene og rammerne for klimatilpasningen fastlægges af Byrådet i Ringsted Kommune, så skal og kan de bæredygtige løsninger kun skabes i fællesskab.