Prioritering

Vi har nu udarbejdet oversvømmelseskort, værdikort og risikokort, hvor risikokortet i sig selv er en kombination af oversvømmelseskort og værdikort. Den endelige prioritering er fremkommet ved at risikokortet kombineres med kort der viser befolkningstætheden og kort der viser beliggenheden af de lokalt prioriterede værdier samt for landzone og byzonebyerne den statslige grundvandskortlægning. Ud fra disse kort er risikoområderne blevet afgrænset.

Risikoområderne er altså områder, hvor der er sandsynlighed for oversvømmelser, samtidig med høj ejendomsværdi og/eller en høj befolkningstæthed og/eller tilstedeværelse af en lokalt prioriteret værdi. Alle tre faktorer behøver ikke at være tilstede i hvert risikoområde. Hvis der for eksempel er sandsynlighed for oversvømmelse i et område med lav ejendomsværdi og lav befolkningstæthed, kan en lokalt prioriteret værdi, som for eksempel en jernbanestrækning, være nok til at området udpeges til risikoområde. I klimatilpasningsplanen er i første omgang udpeget 31 risikoområder i Ringsted By i 2014, hvor der er behov for, at der sker en indsats. Her er koncentrationen af værdier højest og de samfundsøkonomiske og samfundsmæssige konsekvenser af oversvømmelser størst. I land- og byzonelandsbyerne er der i 2020 udpeget 13 risikoområder, hvor der også er behov for, at der sker en indsats.

Efterfølgende har der været en prioritering, hvor det er vurderet i hvilke af de udvalgte risikoområder, der bør ske fysiske indsatser først. I vurderingen er indgået overvejelser om materielle værdier, risikoen for oversvømmelser, befolkningstæthed, lokale værdier og risikokort for de respektive områder. Prioritering fremgår af skemaet for prioritering af indsatsområder.

Endeligt er det vurderet, om der kan opnås synergieffekter ved at koble indsatsen med andre indsatser i kommunen, ikke mindst i forhold til planlagte kloakanlægsarbejder. Dette har resulteret i en prioritering af risikoområder, og hvornår klimatilpasningsindsatserne skal udføres. De prioriterede områder repræsenterer et bredt spektrum af de fysiske indsatser som skal til, for at afhjælpe klimatilpasningsproblemerne i Ringsted Kommune.