Statisk kort

Ringsted Kommune har fået udarbejdet et oversvømmelseskort som viser, hvilke områder som kan blive oversvømmet af vandløb og regn.

 

Oversvømmelser for hav er ikke medtaget i risikobilledet, fordi Ringsted Kommune er beliggende midt på Sjælland og effekten af havvandsstigninger i kommunens vandløbssystem anses som værende ubetydelig.

 

Miljøministeriet har stillet et grundvandskort til rådighed for kommunerne, som kan anvendes som et screeningsværktøj til at undersøge variationer i dybden til grundvandsspejlet under hensyn til fremtidens forventede klimaudvikling. Variationer i grundvandsspejlet er ikke medtaget i risikobilledet, men kan blive relevant at inddrage lokalt, når de enkelte klimatilpasningsindsatser skal planlægges og gennemføres.

 

Oversvømmelseskortet er i kloakerede områder fremkommet ved en analyse, der kobler en model over afløbssystemet med en digital højdemodel over terrænet fra 2007. Eventuelle senere terrænreguleringer er ikke medtaget. Oversvømmelseskortet er beregnet uden bygninger. Der er som udgangspunkt taget højde for tunneller, vejunderføringer mv, men der kan dog mangle enkelte hydrologiske tilpasninger, som i beregningerne hindrer vandets strømningsvej, men i virkeligheden ikke er en hindring. Ubefæstede arealer i de kloakerede områder er sat til ikke at bidrage til afstrømningen. Dette kan vise sig anderledes i praksis, specielt ved sjældne gentagelsesperioder og stejle flader.

 

Oversvømmelseskortet er derfor udarbejdet på baggrund af det tilgængelige datagrundlag for Ringsted Kommune. Det betyder, at der er foretaget både udjævning og skøn, som ved opmåling i virkeligheden kan påvirke resultaterne. Modellen er sat til at beregne konsekvenserne af regnhændelser der statistisk set vil forekomme henholdsvis hvert 5, 10, 20, 50 og 100 år. Disse regnhændelser er ganget med en klimafaktor, som er ens for alle kommuner, på henholdsvis 1,11; 1,14; 1,15; 1,17 og 1,18, så regnmængden svarer til det forudsete niveau i år 2050. A1B-scenariet er anvendt.

 

I det åbne land er oversvømmelsesområderne udpeget på baggrund af den digitale højdemodel koblet med strømningsveje og ligeledes udsat for de ovenfor nævnte regnhændelser.

 

Oversvømmelseskortet giver et billede af, hvor der vil være risiko for oversvømmelse ved ekstremregn i 2050. F.eks. ses af nedenstående kortudsnit, at området omkring Benløse Bypark er særligt udsat og vil kunne opleve oversvømmelser fra 10 cm til 50 cm på terræn ved en 100 års regnhændelse.

Billedtekst: Kortudsnittet viser oversvømmelser ved Benløse Bypark ved en 100 års regnhændelse. De grønne områder repræsenterer lavninger i landområdet uden for Ringsted.

Oversvømmelseskortet er i sig selv et vigtigt planlægningsværktøj, fordi oversvømmelseskortet gør opmærksom på et potentielt problem, som der skal tages højde for i den fremtidige planlægning. Det er for eksempel ikke hensigtsmæssigt at lave nye byudlæg i et område, hvor der er risiko for oversvømmelser, medmindre der skabes helhedsorienterede og alternative løsninger for håndteringen af tag- og overfladevand. Oversvømmelseskortet danner baggrund for udpegningen af oversvømmelsesområder i kommuneplanen.

 

Der er udarbejdet to dokumentationsrapporter for om de tekniske principper for modelarbejdet: