Miljøvurdering

Ringsted Kommunes handlingsplan for klimatilpasning beskriver de konkrete indsatser, som Ringsted Kommune vil prioritere at tage fat på i de kommende år. I kommuneplanen er der fastlagt overordnede mål og rammer for klimatilpasning.

Med handlingsplanen ønsker kommunen at sikre udsatte, allerede bebyggede områder og øvrige anlæg og områder hvor der er samfundsværdier og samfundsfunktioner i Ringsted Kommune.

 

Miljøvurdering af plan fra 2014

Klimatilpasningsplanen er blevet miljøvurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Med miljøvurderingen er det hensigten, at eventuelle uhensigtsmæssige miljøpåvirkninger identificeres og evt. afværges. Første trin i processen var, at afgrænse hvilke miljøfaktorer, der kan blive påvirket som følge af klimahandleplanen. Afgrænsningen omfatter:

  • Natur og biologisk mangfoldighed
  • Vand
  • Arealanvendelse
  • Midlertidige og kumulative effekter

Klimahandleplanen indeholder 31 indsatsområder, men det er kun de 4 heraf, der har givet anledning til konkret vurdering af tiltagenes miljøkonsekvenser. De væsentligste indvirkninger på miljøet, der er identificeret i forhold til ovenstående miljøfaktorer, er nedenfor beskrevet i forhold til klimahandleplanens indsatsområder; Benløse Bypark, Benløse idrætsanlæg, Roskildevej og Kværkeby Bæk.

Benløse Bypark
Ved Benløse Bypark indebærer initiativet håndtering af tag- og overfladevand, samt afledning gennem åben grøft/vandløb.

Det vurderes, at etablering anlæg til klimatilpasningstiltag i området ved Benløse Bypark, kan foregå uden at få væsentlige påvirkninger på miljøet. Anlæggene skal desuden udformes, så de også tilgodeser rekreative interesser. Anlæg som eksempelvis grøfter og vandhuller kan med fordel udformes med afsæt i karakteren af de omgivende arealer.

Benløse idrætsanlæg
Planen giver mulighed for, at der kan etableres en rekreativ multibane, der samtidig kan hjælpe til at forsinke regnvand ved større regnvejrshændelser.

Der vurderes ikke at være væsentlige miljømæssige konsekvenser ved anlægget. Anlægget kan planlægges og udformes, så det indpasses til omgivelserne i forhold til placering og materialer, men derudover vurderes der ikke at være relevante afværgeforanstaltninger.

Roskildevej
Langs Roskildevej kan der etableres en vandvej til afledning af tag- og overfladevand. På baggrund af det nuværende kendskab til anlæggets placering og udformning vurderes anlægget ikke at have væsentlige konsekvenser for miljøet.

Det bør dog sikres, at vandmiljøet i nærområdet ikke belastes af til ledning af vand og at målsætningen for det beskyttede vandløb (Kværkeby Bæk) fortsat kan opnås. En vandvej i det bymæssige område kan, afhængig af den eksakte udformning, medvirke til at gøre området grønnere og vandvejen kan fremstå som et element, der højner den rekreative oplevelse.

Kværkeby Bæk
Ved Kværkeby Bæk indebærer initiativet, at der kan anlægges vådområde eller lavvandede enge i et nærliggende område og at der etableres separatkloakering.

Samlet vurderes separatkloakeringen og anlæg af vådområderne ikke at have en væsentligt negativ konsekvens på miljøet. Ved etablering af vådområderne skal det sikres, at eksisterende vandhuller og søer ikke påvirkes ved vandstandsændringer eller ved tilløb af regnvand fra vådområder. Det skal sikres, at der ikke sker forurening af vådområderne fra arealer med forurenet jord. Der skal samtidig tages forholdsregler ved etablering, således at eventuelle jordbundne fortidsminder sikres og bevares.

Midlertidige og kumulative effekter samt 0-alternativet

Handleplanen for klimatilpasning indebærer en række positive miljøeffekter, både i kraft af anlæggenes direkte virkning ved oversvømmelse og i kraft af anlæggenes afledte virkning i forhold til natur, vandmiljø og sikring af materielle goder. 

Såfremt forslaget til handleplan for klimatilpasning 2013 ikke vedtages, vil de ovenfor beskrevne miljøpåvirkninger ikke være relevante. Det vil samtidig betyde, at mange af planens positive miljøeffekter ikke gennemføres og at oversvømmelser ved tilfælde med ekstremregn kan medføre yderligere materiel skade og nogle steder udgøre en sundhedsmæssig risiko.

Overvågning
Overvågning anbefales i forhold til at sikre vandkvaliteten i de eksisterende vandområder (søer, åer, vådområder), der ligger i tilknytning, nedstrøms eller i nærheden af de områder, hvor der vil blive iværksat klimatilpasningsinitiativer.

Det er desuden indtænkt, at handleplanen for klimatilpasning skal revideres årligt eller efter behov, hvor der også skal tages stilling til hvilke områder, der skal prioriteres i forhold til nye klimatilpasningstiltag.

 

Miljøscreening af plan fra 2020

I forbindelse med revision og udvidelse af klimatilpasningsplanen i 2020 har Ringsted Kommune vurderet, at klimatilpasningsplanen er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i Miljøvurderingslovens § 8, stk. 2. Dvs. mindre ændringer i planer omfattet af loven, som tidligere er miljøvurderet. Planen skal således kun miljøvurderes, hvis den må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

For at kunne foretage denne vurdering er klimatilpasningsplanen blevet screenet i henhold til kriterierne i Miljøvurderingslovens bilag 3. På baggrund af screeningen har Ringsted Kommune vurderet at planen ikke antages at få væsentlige indvirkninger på miljøet, og den skal således ikke miljøvurderes.

 

I denne vurdering er der lagt vægt på planens karakteristika herunder, at:

  • Planen ikke påvirker et Natura 2000-område
  • Planen er i overensstemmelse med overordnet planlægning
  • Planen ikke i væsentlig grad indvirker på omgivelserne og miljø
  • Planen udelukkende omhandler mindre ændringer i gældende plangrundlag