Kortlægning

De varslede klimaændringer frem til 2050 forventes at få mangesidede konsekvenser over tid. Danmark får i fremtiden et varmere og generelt vådere vejr med øget hyppighed, intensitet og varighed af ekstreme vejr begivenheder.

Temperaturen vil stige, vintrene vil blive mildere og somrene vil blive varmere. Der vil blive flere og længerevarende varme- og hedebølger. Gennemsnitstemperaturen forventes at stige med 1,2 °C frem mod 2050 og 2,9 °C mod 2100. Nedbørsmængderne ændres og i fremtiden kan vi forvente mere nedbør - især om vinteren - og flere kraftige skybrud om sommeren. Årsmiddelnedbøren forventes at stige med 7 % frem mod 2050 og 14 % frem mod 2100. Havvandsstanden vil stige og der forventes kraftigere storme med stormflod til følge. I mange områder må der også forventes ændringer i grundvandsspejlet.

Prognoserne for Ringsted Kommune viser, at vi i 2050 kan forvente, at der vil falde 695 mm regn pr. år, mens der i år 2100 vil falde 741 mm. Til forskel fra i dag, hvor der i gennemsnit falder 650 mm. pr. år. Intensiteten for en 10 års regn, som i dimensioneringsgrundlaget for fællessystemer, ligger i dag på 210 l/s/Ha. I 2050 forventes den at ligge på 240 l/s/Ha og i 2100 på 270 l/s/Ha. Det betyder også, at den intensitet, som i dag statistisk forekommer hvert 10 år, i 2100 forventes at forekomme lidt oftere end hvert 5 år. Ringsted Kommune har ingen kyststrækninger, så der forventes ingen påvirkning fra havvandsstigninger.

Der er store usikkerheder forbundet med forudsigelserne af det fremtidige klima. Derfor er det vigtigt, at planlægningen er langsigtet og helhedsorienteret. Ringsted Kommune benytter sig af de klimascenarier, som staten anbefaler lægges til grund for planlægningen.