Oversvømmelseskort

Ringsted Kommune har fået udarbejdet et oversvømmelseskort, som viser områder, der kan blive oversvømmet af vandløb og regn. Oversvømmelser for hav er ikke medtaget i risikobilledet, fordi Ringsted Kommune er beliggende midt på Sjælland og effekten af havvandsstigninger i kommunens vandløbssystem anses som værende ubetydelig.

 

Statisk kort

Oversvømmelseskortet er i kloakerede områder fremkommet ved en analyse, der kobler en model over afløbssystemet med en digital terrænmodel fra 2007 (Ringsted By) og terrænmodellen DHM/Nedbør fra kortforsyningen.dk fra 2015 (landzonebyerne og byzonebyerne). Eventuelle senere terrænreguleringer er ikke medtaget. Oversvømmelseskortet er beregnet uden bygninger. Der er som udgangspunkt taget højde for tunneller, vejunderføringer mv, men der kan dog mangle enkelte hydrologiske tilpasninger, som i beregningerne hindrer vandets strømningsvej, men i virkeligheden ikke er en hindring. Ubefæstede arealer i de kloakerede områder er sat til ikke at bidrage til afstrømningen. Dette kan vise sig anderledes i praksis, specielt ved kraftige skybrud og stejle flader.

Oversvømmelseskortet er udarbejdet på baggrund af det tilgængelige datagrundlag for afløbssystemet i Ringsted Kommune. På steder hvor data mangler er der foretaget både udjævning og skøn, som ved opmåling i virkeligheden kan påvirke resultaterne. Oversvømmelserne er simuleret ved regnhændelser, der statistisk set vil forekomme henholdsvis hvert 5, 10, 20, 50 og 100 år. Disse regnhændelser er ganget med en klimafaktor, som er ens for alle kommuner, på henholdsvis 1,11; 1,14; 1,15; 1,17 og 1,18, så regnmængden svarer til det forudsete niveau i år 2050. Klimafaktorerne bygger på DMI’s beregning af A1B-scenariet for Danmark. Scenariet er afledt af A1-scenariet, som er et af FN’s 4 hovedscenarier fra 2007 for udslippet af drivhusgasser. Ifølge A1B-scenariet topper udledningen af drivhusgasser omkring 2050, og falder derefter.

I det åbne land (hvor der ikke er kloakeret) er oversvømmelsesområderne udpeget på baggrund af den digitale terrænmodel koblet med strømningsveje og ligeledes udsat for de ovenfor nævnte regnhændelser.

Oversvømmelseskortet er i sig selv et vigtigt planlægningsværktøj, fordi oversvømmelseskortet gør opmærksom på et potentielt problem, der skal tages højde for i den fremtidige planlægning. Det er for eksempel ikke hensigtsmæssigt at lave nye bydele i et område med risiko for oversvømmelser, medmindre der skabes helhedsorienterede og alternative løsninger for håndteringen af tag- og overfladevand. Oversvømmelseskortet danner baggrund for udpegningen af risikoområder i klimatilpasningsplanen.

Der er udarbejdet to dokumentationsrapporter for om de tekniske principper for modelarbejdet:

  • Dokumentation for kloakmodel
  • Dokumentation for oversvømmelseskort og risikokort

Miljøstyrelsen har stillet et grundvandskort til rådighed for kommunerne, som kan anvendes som et screeningsværktøj til at undersøge variationer i dybden til grundvandsspejlet under hensyn til fremtidens forventede klimaudvikling. Grundvandskortet viser grundvandsstanden i meter under terræn i et 500 * 500 m net for henholdsvis den nuværende tilstand (status) og for tre med klimascenarier (tør, medium og våd).  Datagrundlaget har en grov opløsning og er behæftet med megen usikkerhed, men er det bedst tilgængelige bud på ændringer i det primære grundvandsspejl.

For landzonebyerne og byzonebyerne er variationer i grundvandsspejlet medtaget i risikobilledet. Oversvømmelseskort sammenholdes i GIS med ændringer i øvre grundvandsspejl. Det udpeges, hvor der er sammenfald mellem regnbetingede oversvømmelser og stigende grundvand.

I Ringsted by kan variationer i grundvandsspejlet blive relevant at inddrage lokalt, når de enkelte klimatilpasningsindsatser skal planlægges og gennemføres.