Besøgsområder - Oplevelsesmæssige potentialer i natur og landskab

Der blev i sidste planperiode udarbejdet en kortlægning af friluftsoplevelser og rekreative oplevelsesmuligheder i landskabet. Formålet med kortlægningen er som udgangspunkt at forbedre grundlaget for helhedsplanlægningen af landskab, natur, sundhed, friluftsliv, og turisme i kommunen ved at sætte fokus på det eksisterende oplevelsesmæssige potentiale i natur og landskab og derigennem udpege områder med høj rekreativ værdi, de såkaldte besøgsområder.

Kommunen er kortlagt efter 7 oplevelsesklasser: Urørte og vilde naturmiljøer; skovfølelse; udsigt, vand og åbent landskab; naturrigdom og landskabsformer; kulturhistorie; aktivitet og udfordring, herunder stier og ruter; service og samvær, herunder faciliteter der er rette mod turisme og friluftsliv, samt en kortlægning af forstyrrende elementer som f.eks. støj fra motorvejen. Rapporten om oplevelsesværdikortlægningen kan læses her

Besøgsområderne ligger i tilknytning til de mest attraktive rekreative områder og er egnede til ekstensivt, ikke særligt anlægskrævende friluftsliv. I besøgsområder skal der især være fokus på at etablere stier, støttepunkter for ophold (borde og bænke, bålsteder og lignende), fugletårne, mindre parkeringspladser, informationstavler, minimuseer, spejderhytter, lejrhytter, teltpladser, sheltere, naturskoler, mindre friluftsgårde og lignende.

Ringsted Kommune arbejder i denne planperiode med flere rekreative områder der er beliggende indenfor besøgsområderne, herunder Haraldsted – og Gyrstinge Sø samt Ringsted Å. Derudover undersøges mulighederne for at binde områderne yderligere sammen via forskellige typer af stier og veje i denne planperiode.

Du kan se rapporten om Oplevelseskortlægningen her:

oplevelseskortlaegning.pdf (3.6 MB)