Valg af bekæmpelsesmetode

For at vælge den bedste metode til bekæmpelse af kæmpebjørneklo er der nogle forhold omkring planternes voksested, der skal tages med i betragtning. Metoderne kan bruges enkeltvis eller i kombination.

Det er vigtigt at være opmærksom på, om planterne vokser på eller ved områder, der er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens §3. Er du i tvivl se vejledning herunder.

De fleste naturområder som overdrev, enge, moser og søer er beskyttet efter §3 i naturbeskyttelsesloven. Det betyder, at naturtilstanden ikke må ændres, og at den nuværende drift af arealet ikke må ændres. §3 arealer må som udgangspunkt ikke jordbehandles, og der må ikke sprøjtes med pesticider.

På §3-arealer er følgende Ikke tilladt uden forudgående dispensation:

  • Afdækning,
  • Jordbehandling,
  • Genopdyrkning,
  • Sprøjtning.

 

Det er bredejers ansvar at bekæmpe bjørneklo langs med og i vandløb.

Vandløb er opdelt i offentlige og private i forhold til vedligeholdelsen af vandløbet.

I private vandløb er det alene bredejer, der står for vedligeholdelsen og dermed også for bekæmpelsen af invasive arter.

I offentlige vandløb er det kommunen, der står for vedligeholdelsen. I de enkelte vandløbs regulativer er der beskrevet ansvarsfordelingen i forhold til bekæmpelsen af kæmpebjørneklo. I nogle af de offentlige vandløb bekæmper Ringsted Kommune kæmpebjørneklo på skråningerne i forbindelse med grødeskæringen. På Ringsted Kommunes hjemmeside finder du regulativerne, og kan se om kommunen bekæmper kæmpebjørneklo i dit vandløb. https://ringsted.dk/da/borger/natur-miljo-trafik/vandlobsregulativer .

Uanset valg af metode ved vandløb må der ikke ske jordbehandling, fjernelse af det øverste jordlag eller fjernelse af øvrig bevoksning i skråningen eller i 2 m bræmmen.

 

Bekæmpelsen af forekomsten kan være nødvendig i hele vækstsæsonen og igennem flere år, indtil bestanden er helt udryddet. Området kan med fordel tilses hvert 14. dag gennem hele vækstsæsonen marts - september for at hindre eventuelle oversete planter og panikblomster.

Det kan endvidere anbefales at holde sig opdateret på kommunens og Miljøstyrelsens hjemmeside for løbene opdaterede anbefalinger.

Kæmpebjørneklo er giftig så vær særlig opmærksom på påklædning ved bekæmpelse.

Ved valg af metode på arealer, der ikke er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3 og langs vandmiljø, kan der alligevel være yderligere krav fra øvrige lovgivninger specielt indenfor landbrugsstøtteordningerne.  

En nærmere beskrivelse af tiltagene samt beskrivelser af fordele og ulemper findes på Miljøstyrelsens hjemmeside https://mst.dk/natur-vand/natur/invasive-arter/hvad-kan-du-selv-goere-invasive-arter/bekaempelse-bjoerneklo/  og på Ringsted Kommunes hjemmeside https://ringsted.dk/da/borger/natur-miljoe-trafik/bekaempelse-af-kaempebjoerneklo.