Om indsatsplanen

Ringsted Kommune har vedtaget denne indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo for perioden 2013-2022.

Dermed har ejere eller brugere af arealer med kæmpebjørneklo pligt til at bekæmpe planten effektivt i overensstemmelse med indsatsplanen.

Det betyder, at alle forekomster af kæmpebjørneklo i hele Ringsted Kommune skal bekæmpes. Effektiv bekæmpelse skal være iværksat inden den 1. juni, og der må ikke på noget tidspunkt findes planter med spiredygtige frø.

Lovgrundlag

Indsatsplanen er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelse nr. 862 af 10. september 2009 om bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

Bekendtgørelsen kan ses på Retsinformation her.

Vedtagelse og offentliggørelse

Det er den 19. november 2012 vedtaget af Klima- og Miljøudvalget at sende udkast til indsatsplan i høring.

Den 28. november 2012 er det offentliggjort i Lokalbladet Ringsted, at udkast til indsatsplan er vedtaget, og at der er frist senest den 23. januar 2013 for fremsættelse af indsigelser med videre mod udkastet til indsatsplan.

Ved offentliggørelsen gøres opmærksom på at udkastet udelukkende findes som digital plan på internettet: http://ringsted.planweb.dk/bjoerneklo/

Ved udløb af høringsfristen er der ikke modtaget indsigelser med videre til udkastet til indsatsplan.

Indsatsplanen er endeligt vedtaget af Byrådet den 8. april 2013.

Indsatsplanen træder således i kraft den 8. april 2013.

Klage

Indsatsplanens overensstemmelse med de indholdsmæssige krav i § 2 i bekendtgørelsen kan påklages til NaturErhvervstyrelsen.

Landbrug og Fødevarer, samt Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet ved deres hovedorganisationer er også klageberettiget.

Oplysning om den endelig vedtagne indsatsplan er sendt med e-mail til ovennævnte organisationer den 9. april 2013. E-mail indeholder link til den digitale indsatsplan.

Klage indgives til Ringsted Kommune, der videresender klagen til NaturErhvervstyrelsen.

Klage skal indgives inden fire uger fra offentliggørelsesdatoen.

NaturErhvervstyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Endelig vedtagelse af indsatsplanen er offentliggjort den 17. april 2013 i Lokalbladet Ringsted, samt på kommunens hjemmeside.