Hvad indholder naturkvalitetsplanen ?


Naturkvalitetsplanen indeholder en udpegning af de større, mest værdifulde naturområder i Ringsted Kommune, samt en udpegning af kommunens vigtigste naturstrøg og hoved-indsatsområder. I planen indgår der også en beskrivelse af de overordnede principper og metoder, som naturområderne bliver værdisat og målsat efter.

Naturkvalitetsplanen gælder blandt andet for enge, overdrev, moser og vandhuller der er beskyttet mod ændringer i tilstanden gennem naturbeskyttelseslovens §3. Der er registreret ca. 2.400 §3-beskyttede arealer (§3-områder). I perioden fra 2007 til 2011 er alle disse arealer blevet besigtiget, blandt andet med henblik på at registrere deres naturværdi. Systemet til at registrere og værdisætte strukturen i naturområderne er udviklet af Dansk Center for Miljø og Energi (DCE), det tidligere Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Mange vandløb er også §3-beskyttede, men de inddrages ikke her.

Værdisætningerne revideres minimum hvert 10. år. Der vil også ske en løbende revision i takt med, at arealerne besigtiges ved sagsbehandling eller andet tilsyn. Målsætningerne revideres løbende, eller i forbindelse med en større revision af naturkvalitetsplanen.

 

Naturkvalitetsplanen indeholder også en oversigt over internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder) i kommunen. I disse områder har Danmark et særligt ansvar for at medvirke til at skabe gode forhold for særlige naturtyper og områdernes vilde plante- og dyreliv. Kommunen har registeret og værdisat §3-beskyttede arealer i Natura 2000-områderne. Men der findes særlige planer for Natura 2000-områder hvor mål, beskyttelse og indsatser er beskrevet. Der henvises til statens Natura 2000-planer samt kommunale handleplaner og plejeplaner for disse områder. Planerne findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk.

 

Desuden indeholder naturkvalitetsplanen en oversigt over de skovarealer, der findes i kommunen. Naturkvalitetsplanen gælder dog kun for de områder i skoven, som er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens §3. Kommunen har ikke gennemgået skovene med henblik på at registere §3-områder, som ikke tidligere er blevet udpeget. Det må derfor forventes, at skovene rummer §3-beskyttede arealer, som ikke er medtaget i naturkvalitetsplanen. Disse arealer kommer med i naturkvalitetsplanen, når kommunen har besigtiget skovene mere detaljeret.

 

Målsætninger for større søer og vandløb fremgår af den statslige vandområdeplan.

 

De retningslinjer og principper, som naturkvalitetsplanen angiver, gælder også for eventuelle §3-områder, som ikke er udpeget eller fremgår af denne plan. Det skyldes, at udpegningerne er vejledende for naturtyperne eng, overdrev, moser og vandhuller. Det er naturværdien og dyrkningshistorien, som er afgørende for arealernes §3-status. Se mere på www.nst.dk.

Småskiftesø i Myrdeskov. Søen er lavvandet og naturlig næringsrig og har stor værdi for blandt andet insekter, padder og vandfugle som Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena).