Mål for naturen


Ringsted Kommunes overordnede mål for naturen er:

 

- Naturen i Ringsted Kommune skal bevares og naturkvaliteten øges.

 

- Vild natur skal have lov til at udvikle sig, nogle steder uden indgreb fra mennesker. Det gælder for eksempel rørsumpe, krat og naturskov.

 

- Ekstensiv drift, der opretholder en god naturtilstand, skal sikres og fremmes. Det gælder for eksempel på overdrev, enge og moseområder.

 

- Sammenhængen mellem områder med natur skal øges gennem et velfungerende net af økologiske forbindelser uden fysiske forhindringer for planter og dyr.

 

- I områder, hvor forholdene taler for, at naturindholdet kan blive særligt stort, er etablering af ny natur ønsket. Det gælder især for områder med lavbundsarealer, for eksempel i ådalene, for områder med overdrevslignende karakter samt for områder, hvor der findes særlige arter.

 

- Etablering af flere små naturområder i landbrugslandet skal fremmes. Det gælder især hvor de kan bidrage til skabelse af økologiske forbindelser for vilde planter og dyr. Og også hvor de kan bevare truede planter og dyr.

 

- Næringsstofpåvirkningen fra lokale kilder, der kan påvirke sårbare naturtyper eller højt målsatte naturområder, skal søges mindsket mest muligt.

 

- Værdien af den bynære natur skal forøges, og information om naturen formidles bedre.

 

- Private lodsejere skal inspireres til at beskytte og øge naturindholdet på deres arealer.

 

- Beskyttede arter skal så vidt muligt sikres mod klimaforandringer, for eksempel ved etablering af nye levesteder.

 

- Arealer der inddrages til opmagasinering af regnvand skal have så stort naturindhold som muligt, af hensyn til både vilde planter og dyr samt rekreative interesser.

Når den vilde natur får lov at udvikle sig uden menneskers indgreb, for eksempel ved at lade væltede træer ligge og henfalde naturligt, skabes der mange nye levesteder for sjældne dyr og planter.

Ekstensiv drift i form af kreaturer der afgræsser en eng ved Ringsted Å i Torpet Mose. Kreaturer er meget vedegnede til at pleje naturområder. Med kreaturers hjælp kan enge friholdes fra tilgroning med træer, buske og høje stauder. Der skabes ved afgræsningen gode betingelser for karakteristiske engplanter og et varieret dyreliv.