2. Lovgivning og internationale forpligtigelser

En lang række bestemmelser i den danske lovgivning samt i internationale direktiver har betydning for kommunens forvaltning og administration af naturområderne.

Bestemmelserne sætter generelle rammer for, hvilke indgreb der kan tillades i naturen, samtidigt med at de er et lovmæssigt værktøj til at gennemføre de mål kommunen har sat for naturen.

Danmark er forpligtiget til at beskytte naturen gennem EU's naturbeskyttelsesdirektiver:

- EF-Habitatdirektivet
- EF-Fuglebeskyttelsesdirektivet
- EU's Vandrammedirektiv

samt de naturbeskyttelseskonventioner som Danmark har tiltrådt:

- Biodiversitetskonventionen, om biologisk mangfoldighed
- Ramsar-konventionen, om beskyttelse af vådområder
- Bern-konventionen, om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder
- Bonn-konventionen, om beskyttelse af vilde arter af migrerende dyr

Direktiver er retslig bindende for EU-medlemslandene, men ikke for den enkelte borger. Det betyder at bestemmelserne i direktiverne skal indarbejdes i dansk lovgivning, og at dansk lovgivning i øvrigt skal være i overensstemmelse med direktiverne.

Forårsstemning ved Europa-Parlamentet i Bruxelles. Internationale bestemmelser og dansk lovgivning sikrer en beskyttelse af dyr og planter og deres levesteder. Foto: Frank Vandenberghe