International naturbeskyttelse


Natura 2000-områder
Natura 2000-områder er naturområder, som er omfattet af bestemmelserne i EF-habitat- og EF-fuglebeskytteselsesdirektiverne samt af Ramsar-konventionen. Områderne indgår som en del af et europæisk netværk af naturområder, og er et fælles projekt indenfor EU.

I Natura 2000-områderne sker der en målrettet naturplanlægning og forvaltning, som skal sikre bevarelsen af de naturtyper og arter, områderne er udpeget for at beskytte. For alle Natura 2000-områder er der lavet en Natura 2000-plan og efterfølgende handleplaner. Planerne revideres hvert 6. år. Første planperiode går frem til år 2015.

I Ringsted Kommune har vi tre Natura 2000-områder (læs mere i afsnit 3.4):

- Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen
- Allindelille Fredskov
- Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø

 


Valsølille Sø er en del af et større, tværkommunalt Natura 2000-område, der også omfatter Hejede Overdrev og Valborup Skov i Lejre Kommune.

 

EF-fuglebeskyttelsesdirektivet

I EF-fuglebeskyttelsesdirektivet opstilles fælles principper for beskyttelse af vilde fugle i hele EU, inklusive fuglenes levesteder.

Direktivet blev indført fordi vilde fugle, hvoraf mange er trækfugle, udgør en fælles naturarv for alle medlemsstater. Beskyttelsen af fuglene er derfor typisk en grænseoverskridende opgave, der omfatter fælles ansvarsområder. Direktivet giver en direkte beskyttelse af fugle.

Der er ingen EF-fuglebeskyttelsesområder i Ringsted Kommune, men tæt ved kommune-grænsen ligger flere områder:

- Tystrup-Bavelse Sø, ved Glumsø
- Søer ved Bregentved og Gisselfeld, der ligger tæt på Haslev by
- Ramsø Mose, ved Gadstrup
- Tissø, Åmose og Hallenslev Mose, ved Gørlev
- Holmegårds Mose og Porsmose, ved Fensmark; heri indgår også en del af Susåen

EF-habitatdirektivet

EF-habitatdirektivet blev vedtaget i 1992. Direktivet har til formål at bidrage til sikring af den biologiske mangfoldighed. Dette gøres gennem bevarelse af naturtyper (habitater) og plante- og dyrearter af betydning for fællesskabet inden for EU medlemsstaternes områder. Arter der skal beskyttes, er beskrevet på direktivets bilag II, IV og V. Direktivets bilag I beskriver, hvilke naturtyper der er omfattet af beskyttelsen.

Bilag II-arter

På direktivets bilag II findes arter, der kræver så streng beskyttelse, at der skal udpeges habitatområder, hvor der skal tages særlige hensyn og der ikke må foretages indgreb, der forringer artens udbredelse og bevaringsstatus. I Danmark er der udpeget 260 af disse habitatområder. Artslisten for hvert område er det man kalder områdets ”udpegningsgrundlag".

I Ringsted kommune har vi tre udpegede habitatområder henholdsvis; Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen, Allindelille Fredsskov og Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø.

Bilag IV-arter

På direktivets bilag IV er opført dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning, der kræver streng beskyttelse. Det betyder at EU-medlemslandene skal træffe foranstaltninger, der sikrer de nævnte arters naturlige udbredelsesområde. Dyr må for eksempel ikke fanges ind, deres æg ikke indsamles og deres yngle- og rasteområder må ikke forringes. Bilag IV-arter er således ikke kun beskyttet i habitatområderne, men overalt hvor de yngler eller raster.

I forhold til forvaltningen i Danmark er bilag IV-arterne meget vigtige. Der er et total forbud mod forringelse af deres yngle- eller rasteområder, jævnfør habitatbekendtgørelsen og naturbeskyttelseslovens §29a. Det betyder at der for eksempel ikke kan vedtages lokalplaner eller gives tilladelser, der medfører at disse områder forringes eller arterne forstyrres.

Bilag V-arter

På direktivets bilag V er opført dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning, hvor indsamling i naturen og udnyttelse vil kunne blive genstand for forvaltningsforanstaltninger. Hvis en overvågning viser, at disse arters udbredelse er i tilbagegang, kan der for eksempel iværksættes tiltag som forbud mod indsamling eller forbud mod adgang til visse arealer.