National naturbeskyttelse


I dansk lovgivning er det naturbeskyttelsesloven, der sikrer den direkte og indirekte beskyttelse af naturtyper samt plante- og dyrearter, med undtagelse af pattedyr og fugle. Lov om jagt og vildtforvaltning varetager beskyttelsen af disse. Artsfredningsloven freder mange dyr og planter og i Natura 2000-områder beskyttes særligt udpegede dyr og planter samt deres levesteder gennem EF-habitatdirektivet og EF-fuglebeskyttelsesdirektivet.