Naturbeskyttelsesloven


Naturbeskyttelsesloven trådte i kraft i 1992 og indeholder bestemmelser om beskyttelse af bestemte naturtyper.

Baggrunden for beskyttelse af naturtyperne er en fremskreden forringelse og reduktion af de udyrkede og ekstensivt udnyttede naturarealer samt den trussel der er mod ønsket om at bevare naturen med dens bestand af vilde dyr og planter samt deres levesteder.

 

Naturbeskyttelseslovens §3

Af lovens §3 fremgår hvilke naturtyper, der er omfattet af bestemmelserne:

- Søer og vandhuller
- Vandløb
- Heder
- Moser og lignende
- Strandenge
- Strandsumpe
- Ferske enge
- Biologiske overdrev

Størrelsesgrænserne for de beskyttede naturtyper er fastsat til en fælles mindste grænse på 2.500 m2 i sammenhængende areal, bortset fra søer, hvor størrelsesgrænsen er på 100 m2. De beskyttede vandløb er udpeget af Miljøministeren. Kommunerne kan revidere udpegningen efter nærmere regler.

 

Danmarks Miljøportal

De beskyttede naturtyper er registreret og kan ses på Danmarks Miljøportal. Et areal kan godt være beskyttet selvom det ikke er registreret som beskyttet. Det sker, når et areal vokser sig ind eller ud af beskyttelsen. Dette er en anerkendelse af naturens dynamik, idet loven beskytter de til enhver tid værende søer, moser, enge mv. der opfylder betingelserne herfor. Det er derfor det tidspunkt, hvor der ønskes foretaget et indgreb i et areal, der er afgørende for vurderingen af, om der er tale om et beskyttet areal.

 

Ændringer i §3-områder kræver dispensation

Ifølge naturbeskyttelsesloven må tilstanden på §3-beskyttede arealer ikke ændres uden dispensation, som skal gives af kommunen.

Beskyttede områder må anvendes på samme måde som før de blev omfattet af beskyttelsen. Det betyder at den hidtidige landbrugsdrift på et §3-beskyttet område må fortsætte, men driften ikke må intensiveres. Det betyder blandt andet også, at områderne ikke må omlægges, opdyrkes eller tilplantes hyppigere end hidtil, lige som de heller ikke må opfyldes eller graves op. Det er heller ikke tilladt at gødske, sprøjte eller dræne mere på områderne end før de blev beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3.

Overdrev langs Haraldsted Sø vest for Vrangeskov. Overdrevet var helt tilgroet, men er nu ryddet og afgræsses af får eller kreaturer.