Miljømålsloven


I 2000 blev EU's Vandrammedirektiv vedtaget. Det forpligter medlemslandene til at vedtage rammer for beskyttelse og planlægning af deres vandområder. Rammerne er i Danmark blevet til den såkaldte miljømålslov.

Miljømålsloven, vedtaget i december 2003, fastlægger rammerne for beskyttelsen af:

- Overfladevand (vandløb, søer, kystvande, vådområder mm.)
- Grundvand
- Planlægningen inden for Natura 2000-områderne

Loven forpligter Staten til at udarbejde vand- og Natura 2000-planer for henholdsvis vandområder og Natura 2000-områder. Endvidere skal der udarbejdes et indsatsprogram, som giver retningslinjer for kommunernes efterfølgende planlægning og gennemførelse af planerne. Kommunerne skal på grundlag af de statslige vand- og Natura 2000-planer udarbejde og vedtage handleplaner for de områder, som de gælder for.

De mål som vedtages for Natura 2000-områderne, skal som udgangspunkt nås gennem administration af naturbeskyttelsesloven og skovloven, og gennem aftaler med ejerne om driften. Det vil typisk være græsning af overdrev og enge

Glinsende Vandaks (Potamogeton lucens) er en vandplante, der trives i rent og næringsrigt ferskvand. Den ses mest på dybt vand i søer, men kan også forekomme på lavt vand i roligt flydende åer.