Lov om drift af landbrugsjorder og husdyrloven


Lov om drift af landbrugsjorder

I 2004 vedtog Folketinget Lov om drift af landbrugsjorder. Lovens formål er at fremme en bæredygtig udvikling af driften af landbrugsjorder, ved at forene hensyn til bevaring af produktionsgrundlaget og bevaring af natur, miljø og landskabelige værdier.

Ifølge loven har ejere eller brugere af landbrugsjord pligt til regelmæssigt at rydde opvækst af vedplanter. Denne rydningspligt kan være med til at sikre, at lysåbne naturområder med hede, fersk eng, overdrev eller mose mod tilgroning. Sker dette ikke vil arealerne langsomt omdannes til skov. Nyopvækst af træer og buske må ikke være mere end 5 år gammel, regnet fra 2004.

Vedligeholdelsen kan ske ved slåning eller afgræsning. Lavt voksende dværgbuske som Hedelyng (Calluna vulgaris), Blåbær (Vaccinium myrtillus) og Almindelig Revling (Empetrum nigrum) er dog undtaget fra rydningskravet.

 

Husdyrloven (Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug)

Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug mv. (husdyrloven) trådte i kraft 20. december 2006. Lovens formål er, at medvirke til at værne om natur, miljø og landskab, så udvik­lingen af husdyrproduktionen kan ske på et bæredygtigt grundlag, i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.

Husdyrloven fastsætter et generelt beskyttelsesniveau for natur, overfladevand og grundvand. Omfattet af det generelle beskyttelsesniveau er heder, overdrev, ammoniakfølsomme søer og §3-beskyttede vandhuller, der er lokaliseret indenfor et Natura 2000-område. Endvidere er store heder, store overdrev, højmoser samt lobeliesøer lokaliseret uden for Natura 2000-områder også omfattet.

Kommunen er forpligtet til at foretage en konkret, individuel vurdering af den en­kelte ansøgning. På baggrund heraf, kan kommunen vælge at tilføje yderligere vilkår, der rækker ud over det generelle beskyttelsesniveau. Yderligere vilkår kan blandt andet komme på tale, hvis kommunen mener, dette er nødvendigt for at sikre, at en godkendelse ikke er i modstrid med naturbe­skyttelsesloven, kommunens egne målsætninger for arealerne samt EF-habitatdirektivets bestemmelser.

Planteavl er den mest udbredte driftsform indenfor landbrug i Ringsted Kommune. Både store og små husdyrbrug er også almindelige.