3. Naturen i Ringsted Kommune

Ringsted Kommune er en indlandskommune med et varieret landskab, formet af istidens gletsjere og de efterfølgende årtusinders påvirkninger fra vind og vejr, dyr og mennesker.

Dele af Ringsted Kommune ligger relativt højt. Mindestenen på Gyldenløves Høj i den nordlige del af kommunen er Sjællands højeste punkt (125,5 m), omend undersøgelser i 2007 viste at Sjællands højeste, naturlige terrænpunkt faktisk er Kobanke ved Rønnede.

Åmose Å og Ringsted Å har deres udspring i skovene ved Skjoldenæsholm i den nordlige del af Ringsted Kommune. Sjællands længste å, Susåen, udgør kommunens sydgrænse over et længere forløb, hvor også Ringsted Å og senere Tuel Å støder til nordfra. I ådalene findes værdifulde mose- og engstrøg med meget natur. I agerlandet findes mange småsøer og vandhuller.

Landbrug er et vigtigt erhverv i kommunen, hvorfor dyrkede marker præger hovedparten af arealet i Ringsted Kommune.

Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø danner sammen med Vigersdal Å og Ringsted Å et "vandbælte" tværs gennem kommunen fra vest til øst. Nord for dette bælte er landskabet kuperet og skovrigt, syd herfor mere fladt og skovfattigt.

Der er store grundvandsressourcer i kommunen, især i den nordøstlige del.

Beskyttet natur i Ringsted Kommune kan for eksempel være beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3 som mose eller sø, eller være beskyttet som del af et Natura 2000-område, med særlig værdifuld natur, udpeget på grundlag af europæisk lovgivning.

Haraldsted Sø set fra Haraldstedvej mod Slangerup. Den sydlige bred er gennemgående flad, mens den nordlige bred er mere stejl, og rejser sig flere steder brat op til 20 meter over vandspejlet. Mange fine naturområder ligger op til søen, både tørre overdrev, fugtige enge og våde moser. Foto: Jon Feilberg.