Ringsted Kommune rummer blandt meget andet kuperede dødislandskaber, brede ådalslandskaber, smukke herregårds-landskaber, et åbent slettelandskab samt et bredt sølandskab.

Danmarks længste ås, Køge Ås, løber tværs gennem kommunen fra Gyrstinge i vest til Humleore i øst. Den forsætter i øvrigt ind i Køge Kommune helt ud til kysten. Store dele af åsen er udgravet, men i Vrangeskov og i Humleore Skov ses den pletvis bevaret, som isen forlod den for 12.000 år siden.

Det kuperede, tyndt befolkede dødislandskab i den nordlige del af kommunen er særlig værdifuldt.

Store dele af de udyrkede områder i kommunen rummer naturtyper, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3 (§3-områder): søer, overdrev, moser og enge (i alt 7 % af kommunens areal, figur 3.1.1). De §3-beskyttede naturtyper strandenge og heder forekommer ikke i kommunen på grund af kommunens placering midt på Sjælland, helt uden kystlinje!

Siden 1800-tallet er mange naturområder opdyrket og/eller tilplantet, og store arealer er omdannet til by, vej, anlæg o.a. I dag er det landbrugsområder, der dominerer landskabet i kommunen (figur 3.1.1), men vildtremiser, stengærder, levende hegn og vandhuller bryder dog ofte de dyrkede markers ensartede flader.

Ringsted Kommune har en del skov, omtrent svarende til landsgennemsnittet (figur 3.1.1 sammenlignet med figur 3.1.2). De største skovkomplekser er skovene ved Skjoldnæsholm, Gyrstinge Sø, Haraldsted Sø, Humleore og Giesegård. I de senere år er der plantet flere små skove, blandt andet ved Benløse.

De fleste værdifulde naturområder findes:

  • Langs søerne og de store åer
  • I dødislandskabet nord for Gyrstings Sø og Haraldsted Sø
  • Nord for Kværkeby


Få steder i kommunen er landskabet så afvekslende og kuperet som omkring Atterup. Foto: Jon Feilberg.

Ringsted Å ved Havemøllebro en oktober-aften. Ringsted Å og Suså binder mange naturområder sammen. Vandet er levested for mange planter, fisk og smådyr, samt en del fugle og enkelte pattedyr. Moser og enge rummer andre arter og de sandende åbrinke med overdrevsvegetation helt andre igen. Foto: Jon Feilberg.

Figur 3.1.1. Fordeling af landbrug, skov, §3-natur samt by, vej og anlæg i Ringsted Kommune. * = Arealer hvortil der er søgt enkeltbetaling i 2012 (Ringsted Kommune 2012), ** = Tal fra 2000 (Naturstyrelsen 2012),*** = Naturområder beskyt-tet efter naturbeskyttelseslovens §3. Data fra Danmarks Miljøportal, kortlag 'Beskyttede naturtyper', 08-2012.

Figur 3.1.2. Fordeling af landbrug, skov, §3-natur samt by, vej og anlæg i Danmark, ifølge Danmarks Statistik 2012. De beskyttede naturområder er hér områder, beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3.