Beskyttede naturområder

Statisk kort

Figur 3.3.1. Områder der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. I Ringsted Kommune gælder det moser og kær, ferske enge, overdrev og søer (herunder småsøer og vandhuller). Data fra Danmarks Miljøportal, kortlag 'Beskyttede naturtyper', 08-2012


I Ringsted Kommune er hele 2.391 lokaliteter omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Disse §3-områder udgør tilsammen 1.936 ha, svarende til 7 % af kommunens samlede areal på 29.380 ha. Se på Figur 3.3.1, hvor de ligger!

I alt er der registreret 1.670 vandhuller og småsøer (1 ha eller derunder) i Ringsted Kommune (figur 3.3.2). Det svarer til 70 % af alle §3-områder i kommunen. Arealmæssigt udgør vandhuller og småsøer dog kun en lille del, svarende til 8 % af det totale §3-areal.

Af figurene 3.3.2, 3.3.3 og 3.3.4 ses, at der i kommunen er 54 søer der er større end 1 ha. De dækker tilsammen 32 % af det totale §3-areal. Desuden er der 313 moser (31 % af det totale §3-areal), 266 ferske enge (24 % af det totale §3-areal) samt 88 overdrev (6 % af det totale §3-areal).

Sammenlignet med Danmarks §3-beskyttede naturområder som helhed (figur 3.3.5), er der meget søareal (40 %) og moseareal (31 %) i Ringsted Kommune (henholdsvis 14 % og 23 % i DK). Engarealet er som landsgennemsnittet (24 % i DK), mens overdrevsarealet (6 %) er lidt lavere end landsgennemsnittet (7 % i DK). Heder og strandenge forekommer ikke i Ringsted Kommune.

 

Figur 3.3.2. Antal, areal (ha) og fordeling (%) af §3-beskyttede naturområder i Ringsted Kommune. Data fra Danmarks Miljøportal, kortlag 'Beskyttede naturtyper', 08-2012.

Figur 3.3.3. Procentvis fordeling af §3-områdernes antal i Ringsted Kommune. Data fra Danmarks Miljøportal, kortlag 'Beskyttede naturtyper', 08-2012.

Figur 3.3.4. Procentvis fordeling af §3-områdernes areal i Ringsted Kommune. Data fra Danmarks Miljøportal, kortlag 'Beskyttede naturtyper', 08-2012.

Figur 3.3.5. Procentvis fordeling af §3-områdernes samlede areal i hele Danmark. Data fra Danmarks Miljøportal, kortlag 'Beskyttede naturtyper', 08-2012.