Søer

Statisk kort

Figur. 3.6.1. Ringsted Kommunes §3-beskyttede søer og vandhuller. Data fra Danmarks Miljøportal, kortlag 'Beskyttede naturtyper', 08-2012


I alt er der ca. 1.670 vandhuller og småsøer under 1 ha i Ringsted Kommune (figurene 3.3.2 og 3.6.1). Det svarer til 70 % af alle naturområder i kommunen, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3 (figur 3.3.3). Arealmæssigt udgør vandhuller og småsøer dog kun en lille del, svarende til 8 % af det totale §3-beskyttede areal (figur 3.3.4).

Der findes i kommunen 54 søer med et areal over 1 ha. Disse søer dækker 614 ha, svarende til hele 31 % af det totale §3-beskyttede areal (figurene 3.3.2 og 3.6.1).

De tre største søer i kommunen er Haraldsted Sø, Gyrstinge Sø og Valsølille Sø. De dækker tilsammen ca. 500 ha.

De 13 største søer i Ringsted Kommune er omfattet af statens vandplan samt kommunens vandhandleplan, hvorigennem de er målsat og prioriteret.

Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø

Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø har siden 1971 været brugt som nødforsyning af drikkevand af HOFOR (HOvedstadens FORsyning), tidligere kaldet Københavns Energi (KE). HOFOR har nu ikke længere behov for søerne som drikkevandsreserve, og ønsker at afhænde dem, eventuelt til Ringsted Kommune. Haraldsted Sø bruges dog stadig til en mindre indvinding, idet der udpumpes vand herfra til vandløb i området, der påvirkes af et stort vand-indvindingstryk fra oplandet.

Gyrstinge Sø er med sine 263 ha den største sø. Men da en mindre del af søen, ca. 80 ha, ligger i Holbæk Kommune, kan rangordenen diskuteres. Ved hjælp af diger blev søen i 1971 opstemmet og vandspejlet hævet 2,7 meter. Vandspejlet har siden da været holdt kunstigt oppe. Afvanding af lavbundsarealer nord og øst for søen sker via to store pumper i den nordlige del af søen.

Vandspejlet i Gyrstinge Sø er på nuværende tidspunkt ved at blive sænket, således at den rige bredvegetation kan genskabes til gavn for søens plante- og dyreliv.

Søen bruges i dag til de mere stilfærdige rekreative formål, såsom fuglekik og lystfiskeri.

Haraldsted Sø er med sine 230 ha (inkl. Haralsted Lillesø, også kaldet Tivolisøen) den næststørste sø i kommunen. Vandstanden i Haraldsted Sø blev i 1906-07 sænket 0,8 m for at skaffe mere landbrugsjord i området. I 1972 blev vandstanden hævet igen med ca. 1,5 m, hvorved vandstanden atter kom op, men nu et stykke over sit ”naturlige leje”.

Søen bruges i dag til rekreative formål som badning (Tivolisøen), rosport og lystfiskeri. Klubhuse ved dæmningen er basis for såvel rosport som lystfiskeri.

Haraldsted Sø er en vigtig yngle- og rasteplads for især ande-, gåse- og vadefugle.

Det rige fugle- og fiskeliv i søen betyder, at de store rovfugle Fiskeørn (Pandion haliaetus) og Havørn (Haliaeetus albicilla) jævnligt fouragerer i området. Den nærliggende Humleore Skov er ynglested for et af de sjældne havørnepar i Danmark.

Gyrstinge Sø set fra kilden i Store Bøgeskov. Foto: Jon Feilberg.