4. Naturens værdisætning

Naturområderne i Ringsted Kommune er, som naturområderne i hele landet, under stort pres. Fragmentering, eutrofiering, opdyrkning og byggeri truer den tilbageværende natur. Derfor er værdisætning af naturområderne vigtig, så behovet for opsyn og pleje kan prioriteres.

Men hvordan måler vi så naturens værdi?

Der kan ses på artsindholdet, for ekseempel om der er sjældne arter til stede. Det kan være sjældne på internationalt plan (EF-habitatdirektivets bilag II, IV og V, EF-fuglebeskyttelsesdirektivets liste 1), nationalt plan (rødlistede og fredede arter, gullistede arter), regionalt plan (regional rødliste) eller lokalt plan (lokalt sjældne arter).

Der kan også ses på de enkelte lokaliteters struktur og tilstand, for eksempel om lysåbne lokaliteter er ved at gro til med buske på grund af manglende græsning, om lavbundsområder er ved at tørre ud eller om vandhuller har tilstrækkeligt lysindfald mv.

Ved at kombinere de to nævnte værdisætningsmetoder kan man få et værktøj, der dels måler en lokalitets tilstand og dels fortæller os om det er "umagen værd" at lave naturpleje på den.

Af praktiske grunde inddeles alle lokaliteterne i 5 naturværdiklasser, hvor naturværdiklasse 1 er den bedste og naturværdiklasse 5 er den ringeste.Ved at bruge standardiserede metoder, der bygger på disse værdier, kan naturområder i kommunen sammenlignes, og det giver et godt grundlag for det videre sagsarbejde med blandt andet eventuelle plejetiltag og dispensationer.

 

Naturværdier

Naturværdiklasse 1 = høj værdi/tilstand

Naturværdiklasse 2 = god værdi/tilstand

Naturværdiklasse 3 = moderat værdi/tilstand

Naturværdiklasse 4 = ringe værdi/tilstand

Naturværdiklasse 5 = dårlig værdi/tilstand

 

Bestand af Gul Frøstjerne (Thalictrum flavum) i Ringsted Kommune. Gul Frøstjerne er relativ sjælden i Danmark. Planten findes typisk på våde lokaliteter som ferske enge (gerne kalkholdige), ellesumpe eller langs vandløb. Foto: Stine B. Bjerager.