Metoder


Beskrivelse af datagrundlag og kortproduktion

Værdisætning og udarbejdelse af kortmateriale for lokaliteterne er foretaget ved hjælp af sammenstillede oplysninger fra flere kilder. Oplysninger ældre end 2002 er fravalgt. At det kun er fund indenfor den valgte årrække der vælges skyldes, at der er stor sandsynlighed for, at de fundne arter stadig eksisterer på lokaliteten.

Det vigtigste datagrundlag for Ringsted Kommunes naturkvalitetsplan er besigtigelser foretaget af Vestsjællands Amt og Ringsted Kommune.

Dertil kommer data indsamlet via to nationale undersøgelser: NOVANA (Det Nationale Overvågningsprogram for VAndmiljøet og NAturen) samt DEVANO (Decentral Vand- og Naturovervågning). Disse undersøgelser udføres af naturstyrelsen.

Endelig er kvalitetssikrede data fra Danmarks svampeatlas (www.svampeatlas.dk), Naturbasen (www.fugleognatur.dk) og DOFbasen (www.dofbasen.dk) inddraget (se afsnit 4.2 og 4.3).

Beskrivelse af metode til værdisætning

Når en lokalitets natur skal værdisættes, er det nødvendigt at vurdere både artsindholdet og strukturen. Til hver lokalitet knyttes derfor værdier for struktur og artsindhold, og herefter sammenstilles værdierne til én værdiklasse.

  • Strukturen (de fysiske forhold) er, for ferske enge, overdrev og moser, værdisat af Dansk Center for Miljø og Energi (DCE) gennem de to faglige rapporter nr. 548 og 792. Systemet bygger på en standardiseret metode, hvor blandt andet natur-områdernes tilstand og drift registreres. Lokaliteterne inddeles i 5 strukturklasser, hvor strukturklasse 1 er den bedste og strukturklasse 5 den ringeste.
  • Artsindholdet værdisættes i Ringsted Kommune ved hjælp af en metode udviklet af Vestsjællands Amt (Peter Leth 2006). Denne metode er uafhængig af lokalitetens størrelse og kan anvendes på enhver lokalitet med en floraliste. Efter denne metode tildeles alle arter en artsværdi afhængig af rødlistestatus i Danmark, rødlistestatus i Vestsjælland, status som national ansvarsart, status som karakterart og hyppighed i Vestsjælland. De registrerede arter tildeles i dette indeks en artsværdi mellem 1 og 1.200, hvor 1 er til vidtudbredte, almindelige arter og 1.200 er sjældne ansvarsarter, der er rødlistede med kategorien RE eller CR i både Danmark og på Vestsjælland. En lokalitets artsindeks er summen af alle artsværdier. Af praktisk grunde inddeles lokaliteterne i 5 artsklasser, hvor artsklasse 1 er den bedste og artsklasse 5 den ringeste. I Ringsted Kommune er der valgt en, fra Leth 2006, lidt afvigende kategorisering, som resulterer i en mere ligelig fordeling af kategorierne (artsklasserne) i kommunen:

    Lokalitet med samlet artsværdi større end 800 = Artsklasse 1

Lokalitet med samlet artsværdi 600 - 799 = Artsklasse 2

Lokalitet med samlet artsværdi 400 - 599 = Artsklasse 3

Lokalitet med samlet artsværdi 200 - 399 = Artsklasse 4

Lokalitet med samlet artsværdi mindre end 200 = Artsklasse 5

 

Den endelige naturværdiklasse opnås ved at kombinere artsklasse og strukturklasse for den enkelte lokalitet som vist i skemaet i figur 4.1.1.

 

Lysbjerg Kalkgrav tæt op ad Allindelille Fredskov er pt. et af de fineste naturområder i Ringsted Kommune. Der blev brudt kalk indtil midten af 80'erne, og kalken ligger derfor stadig i overfladen. Det betyder, at planterne kun vokser langsomt, da kalk binder næringsstoffer. Søerne i området har fint rent vand, som også skyldes det store kalk indhold. Foto: Jon Feilberg.

 

Figur 4.1.1. Skemaet viser hvordan en given lokalitets naturværdiklasse findes ud fra dens strukturklasse og artklasse.