Beskyttede naturområder

Figur 4.3.1. Lokaliteter der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. I Ringsted Kommune gælder det for søer og vandhuller, mose, fersk eng samt overdrev. Data fra Danmarks Miljøportal, kortlag 'Beskyttede naturtyper', 08-2012


Internationalt

Natura 2000 er betegnelsen for et europæisk netværk af beskyttede naturområder. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter i Europa, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landenes natur. I netværket indgår områder som er udpeget som EF-habitatområder, EF-fuglebeskyttelsesområder og/eller Ramsar-områder.

I Ringsted Kommune er der ikke udpeget EF-fuglebeskyttelsesområder og Ramsar-områder. Der er til gengæld udpeget tre EF-habitatområder (figur 3.4.1):

EF-habitatområde nr. 129 Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø
EF-habitatområde nr. 139 Allindelille Fredskov
EF-habitatområde nr. 194 Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen

EF-habitatområde nr. 129 Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø deles med Lejre Kommune, mens EF-habitatområde nr. 194 Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen deles med Sorø, Næstved og Faxe Kommuner.

Områderne er udpeget på baggrund af en række arter og naturtyper omfattet af listerne i EF-habitatdirektivet eller EF-fuglebeskyttelsesdirektivet. Du kan læse mere om emnet her: https://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/

Nationalt

Beskyttede naturområder er arealer, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. For Ringsted Kommune vil det sige søer, vandhuller, moser, ferske enge og overdrev. På baggrund af kommunens registrering af de beskyttede naturområder (figur 4.3.1), kan der sættes fokus på naturtilstande, invasive arter samt drift og pleje i de beskyttede naturområder.

Lokalt

Enkelte af fredningerne i Ringsted Kommune har betydning for de berørte områders naturværdi. Det gælder for nogle af de såkaldte arealfredninger, hvor et område fredes af hensyn til geologien, plantevæksten eller offentlighedens adgang. Det gælder Allindelille Fredskov, Hvidsø, Humlebjerg, Køge Ås i Humleore Skov samt en søbred ved Haraldsted Sø.

 

Beskyttet sø i Skee Mose. Foto: Stine B. Bjerager.