Områdernes naturtilstand


Et områdes naturtilstand findes ved en helhedsvurdering, der omfatter både områdets struktur (de fysiske forhold) og dets indhold af arter, herunder forekomst af indikatorarter, problemarter og positiv-arter. Den naturtilstand som er anvendt i Ringsted Kommune, er ikke helt identisk med måde DCE (tidligere DMU, Danmarks Miljøundersøgelser) udregner naturtilstande på.

Lokaliteter med naturværdiklasse 1 og 2 anses for at have en gunstig naturtilstand, hvor forstyrrelsen er relativ lav og artsindholdet relativt godt. Lokaliteter med naturkvalitets-klasse 3 til 5 anses for at have en ikke-gunstig naturtilstand. Her er forstyrrelsen mere omfattende og artsindholdet ringere.

 

Eksempel på en lokalitet med en gunstig naturtilstand. En afgræsset fersk eng med god struktur, mange positiv-arter og få negativ-arter. Foto: Jon Feilberg.

 

Eksempel på en lokalitet med en ikke-gunstig naturtilstand. Et vandhul dækket af vedplanter i Vigersdal Ådal. Det har en uheldig struktur med koldt, mørkt vand på grund af for mange vedplanter, en del negativ-arter og kun få positivarter. Foto: Stine B. Bjerager