Strukturklasse

Statisk kort

Figur 4.3.1.1.1. Strukturklasser for fersk eng, mose og overdrev. Arealerne er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. Data fra Danmarks Miljøportal, kortlag 'Besigtigelse (flader)' samt Naturdata ’§3 Besigtigelser’, 04-2011.

Kortet i figur 4.3.1.1.1 viser strukturklasser for de lysåbne naturtyper: fersk eng, mose og overdrev. Områder i strukturklasse 1 er vurderet optimale på fire af fem følgende indikatorer:

Vegetationsstruktur (heri indgår arealandele af følgende typer: bar jord, lave urter, middelhøje urter, høje urter, dværgbuske, vedplanter og invasive arter)
Hydrologi og kystsikring
Afgræsning/pleje
Påvirkning af jordbrugsdrift
Naturtypekarakteristiske strukturer

I praksis betyder det, at lokaliteter i strukturklasse 1 er i optimal eller næsten optimal tilstand, mens lokaliteter i strukturklasse 5 er i ringe tilstand på næsten alle punkter.

Data: Danmarks Miljøportal, Naturdata, 02-2013.

GIS-lag: Danmarks Miljøportal, kortlag 'Beskyttede naturtyper', 02-2013.