Estimeret naturtilstand

Statisk kort

Figur 4.3.1.2.1. Estimeret naturtilstand for fersk eng, mose, overdrev, sø/vandhul samt skovmoser. Arealerne er beskyttet efter naturbeskyt-telseslovens §3. Data fra Danmarks Miljøportal, kortlag 'Besigtigelse (flader)' samt Naturdata ’§3 Besigtigelser’, 04-2011.


Ved registrering af en lokalitet bliver denne tildelt en estimeret naturtilstand. Den person, der registrerer arealet (inventøren), giver på denne måde sin subjektive vurdering af lokaliteten på baggrund af vegetationsstrukturen og de fundne arter. Der benyttes tilstandsklasser på en skala fra 1-5.

1: Høj naturtilstand
2: God naturtilstand
3: Moderat naturtilstand
4: Ringe naturtilstand
5: Dårlig naturtilstand


Kortet i figur 4.3.1.2.1 viser den estimerede naturtilstand for §3-beskyttede naturtyper (fersk eng, mose, overdrev, sø/vandhul og skovmose).

Data: Danmarks Miljøportal, Naturdata, 02-2013.

GIS-lag: Danmarks Miljøportal, kortlag 'Beskyttede naturtyper', 02-2013.