Problemarter

Statisk kort

Figur 4.3.1.4.1. Antallet af problemarter på §3-besigtigede områder af naturtyperne fersk eng, mose, skovmose og overdrev. Arealerne er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. Data fra Danmarks Miljøportal, kortlag 'Besigtigelse (flader)' samt Naturdata '§3 Besigtigelser', 04-2011.


Kortet i figur 4.3.1.4.1 viser antallet af problemarter på §3-besigtigede arealer. Problemarter er særlig fremmet af forstyrrelser og negative påvirkninger, og vil kun sjældent findes på områder med gunstig naturtilstand. Problemarter er oftest udtryk for en omfattende negativ påvirkning på lokaliteten, for eksempel gennem eutrofiering, forstyrrelse, opdyrkning eller dræning. Der er ikke udpeget problemarter for vandhuller/søerne.

Data: Danmarks Miljøportal, Naturdata, 02-2013.

GIS-lag: Danmarks Miljøportal, kortlag 'Beskyttede naturtyper', 02-2013.

 


Horse-Tidsel (Cirsium vulgare) regnes for en problemart i moser. Foto: Jon Feilberg.