Positiv-arter

Statisk kort

Figur 4.3.1.5.1. Antallet af positiv-arter (*) fundet i fersk eng, mose, overdrev, skovmose og sø/vandhuller. Arealerne er beskyttet efter naturbeskyttelses-lovens §3. Data fra Danmarks Miljøportal, kortlag 'Besigtigelse (flader)' samt Naturdata '§3 Besigtigelser', 04-2011

Statisk kort

Figur 4.3.1.5.2. Antal af særligt værdifulde positiv-arter (**) fundet i fersk eng, mose,skovmose, overdrev og vsø/andhuller. Arealerne er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. Data fra Danmarks Miljøportal, kortlag 'Besigtigelse (flader)' samt Naturdata '§3 Besigtigelser', 04-2011.

 

Kortene i dette afsnit viser antallet af positiv-arter på §3-besigtigede arealer(fersk eng, mose, skovmose, overdrev og sø/vandhul).

Positiv-arter (*) er moderat følsomme overfor negative påvirkninger af naturtypen (figur 4.3.1.5.1).

Særligt værdifulde positiv-arter (**) er meget følsomme overfor negative påvirkninger (figur 4.3.1.5.2).

Arterne er klassificeret i disse kategorier af Dansk Center for Miljø og Energi (DCE).

 

Data: Danmarks Miljøportal, Naturdata, 02-2013.

GIS-lag: Danmarks Miljøportal, kortlag 'Beskyttede naturtyper', 02-2013.

 


Engkarse (Cardamine pratensis) er et eksempel på en positiv-art i moser. Foto: Jon Feilberg