Invasive arter

Statisk kort

Figur 4.3.2.1. Forekomst af invasive arter i Ringsted Kommune. Data fra hhv. Danmarks Miljøportal, kortlag 'Besigtigelse (flader)' samt Naturdata '§3 Besigtigelser', 04-2011, samt Fugleognatur.dk, Naturbasen, 10-2012.

Statisk kort

Figur 4.3.2.2. Procentvis arealdækning af invasive arter på de §3-besigtede naturtyper fersk eng, mose, skovmose og overdrev. Data fra Danmarks Miljøportal, kortlag 'Besigtigelse (flader)' samt Naturdata '§3 Besigtigelser', 04-2011.


Begrebet invasiv art dækker over plante- og dyrearter, der af mennesket er blevet flyttet fra en del af verden til en anden, og i de nye omgivelser påvirker hjemmehørende arter negativt. Der er kun tale om plantearter på de viste kort i dette afsnit.

Kortet i figur 4.3.2.1 viser de 244 lokaliteter, hvorpå der findes invasive arter. Der er indtil videre fundet 29 forskellige invasive plantearter og -slægter i Ringsted Kommune. Der kan godt forekomme flere invasive arter på én lokalitet.

Kortet i figur 4.3.2.2 viser den procentvise arealdækning af invasive arter på de §3-besigtigede arealer: fersk eng, mose, skovmose og overdrev. Kategorien angives i forbindelse med registrering af arealerne efter en metode udviklet af Dansk Center for Miljø og Energi (DCE). Kategorien indgår ikke i registreringerne af vandhuller/søer, hvorfor disse mangler på kortet.

De 5 oftest fundne plantearter er (områderne i parentes angiver arternes oprindelige udbredelser):

Kæmpe-Bjørneklo (Heracleum mantegazzianum) (Kaukasus)
Rød Hestehov (Petasites hybridus) (Syd- og Centraleuropa, Vestlige Sibirien og Kaukasus)
Sildig Gyldenris (Solidago gigantea) (Nordamerika)
Rynket Rose (Rosa rugosa) (Østasien, Japan)
Canadisk Bakkestjerne (Conyza canadensis) (Nordamerika)

Alle fund er "positiv-fund". Arterne er altså ikke systematisk eftersøgt, og det kan derfor ikke udelukkes, at der findes invasive arter på andre lokaliteter i kommunen.

Data:

Danmarks Miljøportal, Naturdata, 02-2013

Fugleognatur.dk, Naturbasen, 02-2013

GIS-lag:

Danmarks Miljøportal, kortlag 'Beskyttede naturtyper', 02-2013

Fugleognatur.dk, Naturbasen, 02-2013