Drift og pleje

 

De lysåbne naturtyper ferske enge, overdrev og en del af moserne er resultater af århundreders landbrugsdrift med græsning, høslæt og anden udnyttelse. Uden løbende drift eller pleje vil disse naturtyper med tiden gro til i krat og skov

Ønskes det at beholde eller fremme en varieret natur, er det nødvendigt, at disse naturtyper i en eller anden grad driftes eller naturplejes med kratrydning, stævning, græsning eller høslet.

Der findes forskellige metoder, med forskellige virkninger, til høslet og græsning.

Eventuel naturpleje på et område, bør derfor overvejes med fokus på, hvad der ønskes med området og hvad der er muligt under de givne omstændigheder. Buttenschøn (2007) har en god oversigt over virkningerne af forskellige høslets- og græsningsmetoder.

 


Får på overdrevslokalitet ved Haraldsted Sø. Får bruges ofte til naturpleje. De er gode til at holde høje urter og småtræer nede. Foto: Jon Feilberg.

 


Der foregår meget intens naturpleje i Allindelille Fredskov. Det er frivillige, der lægger tusindvis af timer i pleje af sletterne i skoven. Plejen ser ud til at have en gavnlig virkning på skovens sjældne planter. Foto: Jon Feilberg.