Driftspåvirkning

Statisk kort

Figur 4.3.3.2.1. Driftspåvirkninger i moser, ferske enge og overdrev samt skovmoser. Arealerne er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. Data fra Danmarks Miljøportal, kortlag 'Besigtigelse (flader)' samt Naturdata '§3 Besigtigelser', 04-2011.


Figur 4.3.3.2.2. Driftspåvirkning på søbred og vandhulsbred. Arealerne er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. Data fra Danmarks Miljøportal, kortlag 'Besigtigelse (flader)' samt Naturdata '§3 Besigtigelser', 04-2011


Der foretages i Danmark landbrugsdrift på op mod 66 % af landets areal (figur 3.1.2). Rigtig mange naturområder beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3, ligger derfor op til dyrkede arealer.

Lysåbne naturtyper og skovmoser

Arealer vist i kortet i figur 4.3.3.2.1 omfatter de lysåbne naturtyper mose, fersk eng og overdrev samt naturtypen skovmose.

For de lysåbne naturtyper angiver kortet arealandelen af de enkelte §3-besigtigede områder, der viser tydelige tegn på landbrugsdrift (gødskning, sprøjtning). For skovmoserne omfatter registreringen områder med tydelige tegn på jordbearbejdning eller opkørte kørespor udenfor skovveje.

 

Søbred og vandhulsbred

Kortet i figur 4.3.3.2.2 viser §3-besigtigede søer og vandhuller, og angiver hvor stor en del af vandhulsbredden, der ligger mindre end 10 m fra dyrkede arealer.

Data: Danmarks Miljøportal, Naturdata, 02-2013.

GIS-lag: Danmarks Miljøportal, kortlag 'Beskyttede naturtyper', 02-2013.