Områder med bemærkelsesværdige arter


I dette afsnit sættes der fokus på Ringsted Kommunes særlige ansvarsart Langsporet Gøgelilje (Platanthera bifolia ssp. latifolia) samt på lokaliteter med sjældne og bemærkelses-værdige arter.

Kommunens ansvarsart

I Store Bøgeskov forekommer orkidéen Langsporet Gøgelilje. Den blev i 2007 "givet" til Ringsted Kommune som ansvarsart, af daværende miljøminister Connie Hedegaard. I hele landet findes den kun i Vejle og Ringsted kommuner.

Andre lokaliteter med bemærkelsesværdige arter

I de følgende afsnit ses kort over lokaliteter med forekomst af andre bemærkelsesværdige eller sjældne arter.

Nogle arter er beskyttet på international plan. Der er tale om arter, som er nævnt på EF-habitatdirektivets bilag II og IV og EF-fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I.

Andre arter er beskyttet på nationalt plan, idet de er fredede og/eller optaget på Den Danske Rødliste eller Gulliste 1997 (se kapitel 2, for yderligere oplysninger om Den danske rødliste eller Gulliste 1997).

Lokaliteter med plantearter, som af projektet Atlas Flora Danica (AFD) blev tildelt kategorien A (sjældne, fredede og/eller rødlistede arter) eller B (sjældne arter, som lokalt kan være almindelige), er ligeledes vist på kort.

Som et supplement til lokalitetsangivelserne, er der på kortene også vist data baseret på eksakte stedangivelser eller tilknyttet et punkt (centroide) der repræsenterer en hel lokalitet. Det drejer sig om oplysninger fra Danmarks svampeatlas (www.svampeatlas.dk) Naturbasen (www.fugleognatur.dk) og DOFbasen (www.dofbasen.dk).

Den sjældne, fredede og rødlistede orkidé Langsporet Gøgelilje (Platanthera bifolia ssp. latifolia), er Ringsted Kommunes særlige ansvartsart. Foto: Jon Feilberg.

Fruebær (Rubus saxatilis) i Skee Mose. Arten er en flerårig plante med hvide blomster og røde, korbær-agtige frugter. Frugterne er syrlige, men velsmagende. Foto: Jon Feilberg.