Internationalt beskyttede arter

Statisk kort

Figur 4.4.1.1. Lokaliteter med bilag II-arter, det vil sige arter listet på EF-habitatdirektivets bilag II. Data og GIS er hentet fra Danmarks Miljøportal (§3-besigtigelser, NOVANA, DEVANO og artsfund) samt fra jemmesiderne fugleognatur.dk og dof.dk

Statisk kort

Figur 4.4.1.2. Lokaliteter med bilag IV-arter, det vil sige arter listet på EF-habitatdirektivets bilag IV. Data og GIS er hentet fra Danmarks Miljøportal (§3-besigtigelser, NOVANA, DEVANO og artsfund) samt fra hjemmesiderne fugleognatur.dk og dof.dk

Statisk kort

Figur 4.4.1.3. Lokaliteter med observation af fugle, der er listet på EF-fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I. Data og GIS er hentet fra Danmarks Miljøportal (§3-besigtigelser, NOVANA, DEVANO og artsfund) samt fra hjemmesiderne fugleognatur.dk og dof.dk.


Arter optaget på EF-habitatdirektivets bilag II eller bilag IV samt EF-fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, er arter med betydning på europæisk plan.

Arter listet på bilag II er arter med så streng beskyttelse, at der er udpeget habitatområder, hvor der skal tages særlige hensyn til arterne og hvor der ikke må foretages indgreb, der forringer artens udbredelse og bevaringsstatus.

Arter listet på bilag IV er dyre- eller plantearter af fællesskabsbetydning, der kræver streng beskyttelse. EU-medlemslandende skal træffe foranstaltninger, der sikrer de nævnte arters naturlige udbredelse. Bilag IV-arter er ikke kun beskyttet i særlige habitatområder, men overalt hvor de vokser, yngler eller raster.

Arter listet på EF-fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I er arter, som er truede, følsomme overfor ændringer af levesteder, sjældne eller særligt opmærksomhedskrævende på anden måde. Der er udpeget og sikret levesteder, de såkaldte EF-fuglebeskyttelsesområder, for arter nævnt på denne liste.

EF-habitatdirektiv: Bilag II-arter
Kortet i figur 4.4.1.1 viser forekomsten af bilag II-arter i Ringsted Kommune. Der er i Ringsted Kommune foreløbig kun observeret én art listet på EF-habitatdirektivets bilag II:

Stor Vandsalamander (Triturus cristatus).

Bilag II-arter er ikke systematisk eftersøgt. Det kan derfor ikke udelukkes, at der findes Stor Vandsalamander eller andre bilag II-arter på andre lokaliteter i kommunen.

 

EF-habitatdirektiv: Bilag IV-arter
Kortet i figur 4.4.1.2 viser forekomsten af bilag IV-arter i Ringsted Kommune. Der er i Ringsted Kommune foreløbig observeret følgende arter, listet på EF-habitatdirektivets bilag IV:

Løgfrø (Pelobates fuscus)
Spidssnundet frø (Rana arvalis)
Springfrø (Rana dalmatina)
Stor vandsalamander


Arterne er ikke systematisk eftersøgt. Det kan derfor ikke udelukkes, at der findes bilag IV-arter på andre lokaliteter i kommunen.

EF-fuglebeskyttelsesdirektiv: Bilag I-arter

Kortet i figur 4.4.1.3 viser forekomsten af bilag I-arter i Ringsted Kommune.

 

Arterne er ikke systematisk eftersøgt, og det kan derfor ikke udelukkes, at der findes bilag I-arter på andre lokaliteter i kommunen.

 

Data og GIS-lag

Data og GIS er hentet fra Danmarks Miljøportal (§3-besigtigelser, NOVANA, DEVANO og artsfund) samt fra hjemmesiderne fugleognatur.dk og dof.dk.

 

Data:

Danmarks Miljøportal, Naturdata ’§3 Besigtigelser’,04-2011.

Danmarks Miljøportal, Naturdata ’NOVANA naturtypeovervågning’, 04-2011.

Danmarks Miljøportal, Naturdata ’NOVANA artsovervågning’,04-2011.

Danmarks Miljøportal, Naturdata ’DEVANO kortlægning’,04-2011.

Danmarks Miljøportal, Naturdata ’Artsfund’, 04-2011.

Fugleognatur.dk, Naturbasen, 10-2012.

Dof.dk, DOFbasen, 10-2012.

 

GIS-lag:

Danmarks Miljøportal, kortlag 'Beskyttede naturtyper', 08-2012.

Danmarks Miljøportal, kortlag 'Besigtigelse (flader)', 04-2011.

Danmarks Miljøportal, kortlag 'Besigtigelse (punkter)', 04-2011.

Danmarks Miljøportal, kortlag 'NOVANA stationer', 04-2011.

Danmarks Miljøportal, kortlag 'NOVANA artsovervågning (punkter)', 04-2011.

Danmarks Miljøportal, kortlag 'DEVANO kortlægning', 04-2011.

Danmarks Miljøportal, kortlag 'DEVANO dokumentation', 04-2011.

Danmarks Miljøportal, kortlag 'DEVANO kortlægning', 04-2011.

Danmarks Miljøportal, kortlag ’Artsfund (punkter)', 04-2011.

Danmarks Miljøportal, kortlag ’Artsfund (flader)', 04-2011.

Fugleognatur.dk, Naturbasen, 10-2012.

Dof.dk, DOFbasen, 10-2012.