Andre vigtige arter

Statisk kort

Figur 4.4.5.1. Lokaliteter med forekomst af sjældne arter, som lokalt kan være almindelige (AFD-kategori B). Data og GIS er hentet fra Danmarks Miljøportal (§3-besigtigelser, NOVANA, DEVANO og artsfund) samt fra hjemmesiden fugleognatur.dk.


Atlas Flora Danica (AFD)

Atlas Flora Danica er et projekt, der blandt andet har til formål at vise alle danske plantearters aktuelle udbredelse og at undersøge den aktuelle status for rødlistede, fredede og sjældne plantearter. Den udarbejdede taxonliste er opdelt i en række kategorier, hvor A- og B-arterne er de mest sjældne og derfor også de mest interessante og bevaringsværdige arter.

Kortet viser en oversigt over lokaliteter, hvor der er observeret arter, der er tildelt kategorien B i AFD projektet. Da A-arterne i vid udstrækning er sammenfaldende med fredede og rødlistede arter, vises der ikke noget kort over A-arternes udbredelse.

Artslisten med A-arter i Ringsted Kommune rummer 46 forskellige arter fundet på i alt 159 lokaliteter.

Artslisten med B-arter i Ringsted Kommune rummer 55 forskellige arter fundet på i alt 367 lokaliteter.

Det kan ikke udelukkes at arter tildelt kategorierne A eller B i AFD projektet findes i andre områder i kommunen end dem der er vist på kortet.

 

Data og GIS-lag

Data og GIS er hentet fra Danmarks Miljøportal (§3-besigtigelser, NOVANA, DEVANO og artsfund) samt fra hjemmesiden fugleognatur.dk.

 

Data:

Danmarks Miljøportal, Naturdata ’§3 Besigtigelser’,04-2011.

Danmarks Miljøportal, Naturdata ’NOVANA naturtypeovervågning’, 04-2011.

Danmarks Miljøportal, Naturdata ’NOVANA artsovervågning’,04-2011.

Danmarks Miljøportal, Naturdata ’DEVANO kortlægning’,04-2011.

Danmarks Miljøportal, Naturdata ’Artsfund’, 04-2011.

Fugleognatur.dk, Naturbasen, 10-2012.

 

GIS-lag:

Danmarks Miljøportal, kortlag 'Beskyttede naturtyper', 08-2012.

Danmarks Miljøportal, kortlag 'Besigtigelse (flader)', 04-2011.

Danmarks Miljøportal, kortlag 'Besigtigelse (punkter)', 04-2011.

Danmarks Miljøportal, kortlag 'NOVANA stationer', 04-2011.

Danmarks Miljøportal, kortlag 'NOVANA artsovervågning (punkter)', 04-2011.

Danmarks Miljøportal, kortlag 'DEVANO kortlægning', 04-2011.

Danmarks Miljøportal, kortlag 'DEVANO dokumentation', 04-2011.

Danmarks Miljøportal, kortlag 'DEVANO kortlægning', 04-2011.

Danmarks Miljøportal, kortlag ’Artsfund (punkter)', 04-2011.

Danmarks Miljøportal, kortlag ’Artsfund (flader)', 04-2011.

Fugleognatur.dk, Naturbasen, 10-2012.Atlas Flora Danica

Atlas Flora Danica-projektet startede i 1992. Projektet kortlægger den vilde danske flora. Danmark er i projektet opdelt i ca. 2.150 ruder på 5x5 km, hvor alle plantearter registreres med nøjagtig angivelse af lokalitet. Det er medlemmer af Dansk Botanisk Forening, som udfører dette arbejde.

Formålet med Atlas Flora Danica-projektet er, at vise de danske plantearters aktuelle udbredelse og regionale hyppighed. Endvidere at påvise arters eventuelle tilbagegang eller spredning samt belyse årsagerne til disse ændringer. Der ud over er formålet også, at undersøge den aktuelle status for rødlistede, fredede og sjældne plantearter, samt at udbrede kendskabet til dansk flora og til betydningen af at værne om planterne og deres voksesteder.

Taxonlisten til Atlas Flora Danicaprojektet er udarabejdet ved projektets start i 1992. Det er en samlet liste over, på daværende tidspunkt, alle kendte arter af karplanter der findes i Danmark. Listens arter er opdelt i en række kategorier, hvor A- og B-arter er de mest sjældne og derfor også de mest interessante og bevaringsværdige arter.

A: Sjældne, fredede og/eller rødlistede arter.

B: Sjældne arter, som lokalt kan være almindelige.