Litteratur


Artsfredningsbekendtgørelsen (2013). Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145885#Bil6

Atlas Flora Danica (1993). Taxonliste. 2. udgave. Dansk Botanisk Forening og Københavns Universitet.

Buttenschøn R.M. (2007). Græsning og høslæt i naturplejen. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen og Center for Skov, Landskab og Planlægning, Københavns Universitet.

Danmarks Arealinformation, Danmarks Miljøportal (2011)

https://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ (04-2011)

Danmarks svampeatlas (2012)

www.svampeatlas.dk (10-2012)

DOFbasen (2012)

www.dofbasen.dk (10-2012)

EF-fuglebeskyttelsesdirektiv (1979). Rådets Direktiv, af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (79/409/EøF) (EFT L 103 af 25.4.1979, s.1).

EF-habitatdirektiv (1992). Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter.

Fredshavn J.R., Nygaard B. & Ejrnæs, R. (2010). Naturtilstand på terrestriske naturarealer – besigtigelser af § 3-arealer. 2. udgave. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. Faglig rapport fra DMU nr. 792. www.dmu.dk/Pub/FR792

Fredshavn J.R. & Skov F. (2005). Vurdering af naturtilstand. Danmarks Miljøundersøgelser. Faglig rapport fra DMU nr. 548.
https://faglige-rapporter.dmu.dk

IUCN 2013. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2013.2. https://www.iucnredlist.org (04.03.2014).

Leth P. (2006). Status for planter i Vestsjælland 2006. En kommenteret regional rødliste og positivliste. Vestsjællands Amt.

Meltofte H. (red.) (2010): Danmarks natur 2010 – om tabet
af biologisk mangfoldighed. Faglig rapport fra Det Grønne Kontaktudvalg.

Naturbasen (2012)

www.fugleognatur.dk (10-2012)

Naturdata, Danmarks Miljøportal (2011)

https://naturdata.miljoeportal.dk/searchnew.aspx (04-2011)

Naturstyrelsen (2013). Natura 2000.

https://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/

Stoltze M. og Pihl S. (red.) (1998). Gulliste 1997 over planter og dyr i Danmark. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen.

https://www.sns.dk/1pdf/gullis.pdf

Stoltze M. og Pihl S. (red.) 1998: Rødliste 1997 over planter og dyr i Danmark. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen.

https://www.sns.dk/1pdf/rodlis.pdf

Wind P. & Pihl S. (red.) (2004). Den danske rødliste. - Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet.

https://redlist.dmu.dk (opdateret april 2010) (04.03.2014)