Retningslinjer og generelle rammer for naturkvalitet

Statisk kort

Figur 5.2.1. Målsætning og hovedindsatsområder for naturområder i Ringsted Kommune.


Retningslinje 1. Naturindholdet i beskyttede overdrev, moser, enge, vandhuller og søer skal øges gennem naturpleje og naturgenopretning. Kommunens naturforvaltningsmidler anvendes og prioriteres i overensstemmelse med de målsætninger, som de enkelte arealer har.

Retningslinje 2. Kommunens tilladelser til ændringer i et naturområdets nuværende tilstand vil ske i overensstemmelse med arealets målsætning.

Restriktioner og indsatser i forhold til målsætning

For områder med målsætning 1 eller 2 (de grønne nuancer på kortet i figur 5.2.1) godkendes kun indgreb, der bevarer eller forbedrer tilstanden af naturtypen. Nødvendig pleje af områderne prioriteres meget højt.

Målsætning 3 (de gule lokaliteter på kortet i figur 5.2.1) er middelmålsætningen. Her accepteres normalt kun indgreb, som bevarer eller forbedrer naturtypen. Kommunen forsøger at skaffe midler til pleje af områderne for at hindre yderligere forringelser af naturværdien på lokaliteterne.

Områder med målsætning 4 og 5 (de røde og orange nuancer på kortet i figur 5.2.1) er lavt målsat. Ændringer af naturtypen kan i visse tilfælde godkendes, men opdyrkning, tilplantning med fremmede arter, afvanding eller brug af gødning og sprøjte midler i forhold til hidtil praksis godkendes ikke. Kommunen prioriterer pleje og anden indsats lavt. Kommunen kan give støtte til for eksempel hegn, samt informere om hensigtsmæssig pleje eller naturgenopretning.

Andre hensyn

Det skal understreges, at der er tale om ren biologisk målsætning. Dette betyder, at kommunen ved prioritering af plejeindsats og i den daglige administration af naturbeskyttelsesloven og anden lovgivning, der skal følges i forvaltningen, også vil tage andre hensyn. Et område kan derfor blive prioriteret anderledes, hvis det f.eks. ligger på et fredet areal, i en spredningskorridor eller i et Natura 2000-område.

Kommunen kan fravige planens målsætninger, hvis det viser sig, at et målsat areal er anlagt til et særligt formål, som forhindrer eller vanskeliggør målopfyldelse. Dette kan f.eks. være aktuelt i forhold til §3 beskyttede regnvandsbassiner.

Der vil i vurderingen af plejeindsatsen også blive taget hensyn til, om der på de berørte områder findes særlige arter. Det kunne være bilag IV-arter, eller særligt truede eller følsomme arter der bør tages hensyn til i forvaltningen. Disse hensyn vil også indgå i vurderingen af plejeindsatsen og evt. støtte til naturpleje og naturgenopretning uden for hovedindsatsområderne.