Lodsejernes indsats


Den indsats, som lodsejerne gør, er af afgørende betydning for det fremtidige naturindhold i landskabet. Og det er Ringsted Kommunes hensigt, at tilrettelægge naturforvaltningen, så den i videst mu­lig omfang tilgodeser og understøtter lodsejernes ønsker om naturbeskyttelse.

Det er kommunens ønske, at kommunens naturkvalitetsplan kan motivere lodsejerne til at arbejde med at øge naturindholdet på deres arealer; særligt ferske enge, moser, overdrev, søer og vandhuller. Det kan for eksempel ske ved at ekstensivere driften og/eller iværksætte pleje i form af afgræsning, rydning og slåning af lysåbne naturtyper. Kommunen vil gerne vejlede og, i nogen omfang, støtte sådanne initiativer økonomisk.

Den rydningspligt, som er pålagt ejere og brugere af landbrugsjorder ifølge lov om drift af landbrugsarealer, vil sikre, at mange af de lysåbne naturtyper ikke gror til i skov. Hvis trævæksten holdes nede gennem afgræsning vil dette kunne forbedre naturkvaliteten på mange af de lysåbne naturområder.

Lodsejernes indsats
Den indsats, som lodsejerne gør, er af afgørende betydning for det fremtidige naturindhold i landskabet. Og det er Ringsted Kommunes hensigt, at tilrettelægge naturforvaltningen, så den i videst mu­lig omfang tilgodeser og understøtter lodsejernes ønsker om naturbeskyttelse.

 

Det er kommunens ønske, at kommunens naturkvalitetsplan kan motivere lodsejerne til at arbejde med at øge naturindholdet på deres arealer; særligt ferske enge, moser, overdrev, søer og vandhuller. Det kan for eksempel ske ved at ekstensivere driften og/eller iværksætte pleje i form af afgræsning, rydning og slåning af lysåbne naturtyper. Kommunen vil gerne vejlede og, i nogen omfang, støtte sådanne initiativer økonomisk.

 

Den rydningspligt, som er pålagt ejere og brugere af landbrugsjorder ifølge lov om drift af landbrugsarealer, vil sikre, at mange af de lysåbne naturtyper ikke gror til i skov. Hvis trævæksten holdes nede gennem afgræsning vil dette kunne forbedre naturkvaliteten på mange af de lysåbne naturområder.


Høet vendes efter høslet. Lodsejernes indsats for at pleje og drive naturarealer skånsomt er helt afgørende for, at de bevares som levested for vilde dyr og planter.

 


Sheatlandsponyer græsser en værdifuld fersk eng ved Almstofte, med mange bemærkelsesværdige planter. Ophører græsningen vil engens orkidéer ikke længere trives.