Vand- og Naturhandleplaner


Ringsted Kommune har tre Natura 2000-handleplaner, én for hver af kommunens Natura 2000-områder. Kommunen er underlagt miljømål og indsatser indeholdt i statens vandområdeplanen med tilhørende bilag og bekendtgørelser.

De statslige mål skal nås via miljøforbedrende indsatser samt gennem administration af gældende lovgivning, som fx naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, skovloven og husdyrloven.

Kommunens planlægning og administration må ikke stride imod de statslige mål for vandløb, søer, grundvand og Natura 2000-områder.

Kommunen skal gennemføre indsatserne på vandområdet. Eksempler herpå er restaurering af vandløb og forbedret rensning af spildevand. Det er især lodsejere, der skal gennemføre indsatserne i Natura 2000-områderne.

De omtalte indsatser kan på sigt være med til at forbedre kommunens øvrige natur, for eksempel ved at arter spredes fra Natura 2000-områderne til andre naturområder.

 


Allindelille Fredskov rummer mange sjældne planter og særegne naturtyper som kalkoverdrev og "bøg på kalk". I de kommende år vil der, i forbindelse med udmøntningen af de statslige Natura 2000-planer, ske en række initiativer for at sikre og forbedre forholdene for disse arter og naturtyper. Indsatsen vil især dreje sig om pleje og udvidelse af kalkoverdrevene, altså de lysåbne områder i skoven.