Kortlægning af internationalt beskyttede arter


Ringsted Kommune har i forbindelse med en basisregistrering af den beskyttede natur så vidt muligt også foretaget en kortlægning af dyre- og plantearter, som er anført på habitatdirektivets bilag IV. Resultatet af kortlægningen kan ses i afsnit 4.

Viden om forekomst af bilag IV-arter vil indgå i den daglige administration, for eksempel i forbindelse med sager, der behandles efter planloven og naturbe­skyttelsesloven.

Kommunen vil forsat arbejde på at udbygge vores viden om forekomsten af bilag IV-arter samt andre sjældne eller truede arter. Dette arbejde vil ske løbende, i forbindelse med tilsyn samt ved mere organiseret overvågning af større områder.

 

Springfrø (Rana dalmatina) er en bilag IV-art, der er fundet i vandhuller i Ringsted Kommune. Springfrøer yngler i vandhuller med god vandkvalitet og uden tamænder og større fisk. Den er forsvundet mange steder, fordi disse betingelser ikke er opfyldt.