Økologiske forbindelser og "ny potentiel natur"


Ringsted Kommune udpeger arealer til økologiske forbindelser og "ny natur". Udpegningerne samt retningslinjerne for arealerne fremgår af kommuneplanen.

Økologiske forbindelser

Formålet med udpegningen af økologiske forbindelser er at skabe spredningsmulighed for vilde dyr og planter. Dette sker blandt andet ved at friholde arealer fra byggeri, samt ved at skabe faunapassager. Kommunen arbejder især med etablering af passager hvor veje, jernbaner og lignende krydser vandløb. Til gavn både for dyr, der lever i vand samt landlevende dyr, der spreder sig i landskabet ved at vandre langs vandløbene.

Ny potentiel natur

Formålet med udpegningen af "ny potentielnatur" er at sikre muligheden for, at det samlede naturareal kan forøges. Det er afgørende, at der er tilstrækkeligt med levesteder, samt at spredningsmuligheder er tilstede, for at vi kan nå det ønskede mål om at forbedre kvaliteten af den natur, som findes i kommunen.

 

Her ses et areal, der relativt nemt kunne udvikle sig til "ny natur". Ved at ekstensivere driften på arealet kunne der udvikles en fersk eng med vilde dyr og planter.

Ny potentiel natur er her defineret som arealer, der ikke på nuværende tidspunkt kan betragtes som natur (er for eksempel jævnligt i omdrift). Arealerne har derimod et højt naturpotentiale. Det vil sige, at betingelserne for at skabe ny natur er gode. Arealerne er udpeget for at sikre muligheden for at genskabe natur, for eksempel overdrev, ferske enge eller skove.Udpegningen af "ny potentiel natur" er lavet til Kommuneplan 2013-2025.
Økologisk forbindelse er et netværk af natur (for eksempel vandløbsnære arealer og skove) som er forbundet, således at vilde dyr og planter har mulighed for at sprede sig i landskabet.

En faunapassage er en ofte kunstigt skabt spredningsmulighed, som skal give dyr mulighed for at passere de forhindringer, der opstår, når mennesker udnytter landskabet. Her vises en faunapassage, hvor en vej krydser et vandløb. Den er designet hovedsagligt til mindre pattedyr.