Hvorfor prioritere?


Prioritering af indsatsen er vigtigt for at bevare og forbedre naturen, og for at opnå den ønskede virkning af pleje, nemlig forøgelse af naturkvaliteten. En række forhold spiller en rolle i prioriteringen:

Viden om naturindholdet og tilstanden

For ikke at handle i blinde er det en afgørende forudsætning, at have godt kendskab til lokaliteterne. Viden om udviklingen i indhold og tilstand skal løbende vedligeholdes, for ikke at blive forældet. Den vedligeholdende indsats af eksisterende natur er oftest bedst og billigst i det lange løb!

Lodsejer-engagement

Samarbejde mellem lodsejere og myndigheder er en vigtig faktor, som alle parter kan have gavn af. Samarbejde og engagement kan løfte projekter, som ellers ikke ville være mulige for parterne hver for sig.

Sammenhæng med naboarealer

Forvaltning som inddrager større sammenhængende områder vil oftest kunne få et øget udbyttet af en indsats. For eksempel kan randområder beskytte kerneområder, mellem arealer kan fungere som spredningsveje, lette adgangsforhold, mindske hegnsudgifter osv.

Langsigtede mål

Naturtilstanden vil ofte først for alvor kvittere positivt efter en længere, vedvarende indsats. En gammel græsgang eller høslætseng som er tilgroet, kan for eksempel kræve flere års restaureringsindsats før udbyttet for alvor viser sig.

Synergi med andre opgaver

Fredninger, fortidsminder, kulturhistorie, nye sti- og vejforbindelser eller andre opgaver kan betyde, at fokus rettes mod områder i landskabet, hvor naturen samtidig med fordel kan tænkes ind i planlægningen.


Her genopfriskes gamle metoder til høproduktion. Lodsejers eller andre privates initiativer og indsats kan betyde meget for landskabets naturindhold.